ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1.      Методика на изучаване на естествените числа в 1.-4. клас с динамични конструкции

2.      Методика на изучаване на геометрични фигури в 1.-4. клас с динамични конструкции

3.      Изследователски подход в началното математическо образование

4.      Методика на решаване на практико-приложни задачи в началното училище с използване на дигитални ресурси

5.      Подготовка за онлайн състезания

6.      Развитие на дигитална компетентност

7.      Развитие на ключови компетентности в обучението по математика и ИТ

8.      Изучаване на математика и ИТ чрез изкуство

9.      Методика на решаване на практико-приложни задачи с използване на дигитални ресурси

10.  Изследователски подход в математическото образование

11.  Методика на изучаване на числови множества в 5.  и 6. клас  с динамични конструкции

12.  Методика на изучаване на геометрични фигури в 5.  и 6. клас  с динамични конструкции

13.  Методика на изучаване на геометрични тела в 5. и 6. клас  с динамични конструкции

14.  Методика на изучаване на еднаквости с динамични конструкции

15.  Методика на изучаване на окръжност с динамични конструкции

16.  Методика на изучаване на линейна и квадратна функция с динамични конструкции

17.  Методика на изучаване на тригонометрични функции с динамични конструкции

18.  Методика на изучаване на стереометрия с динамични конструкции

19.  Въведение в GeoGebra

20.  Въведение в Скрач (Scratch) 

21.   Оценяването по математика и ИТ

22.   Представяне на добра практика по математика и ИТ

23.  Подготовка за математически състезания  2.-4. клас

24.  Комбинаторни задачи в състезателните теми по математика 8.-10. клас

25.  Въведение в изследователски подход в математическото образование за незрящи

26.  Интегративни форми на обучение

27.  Индивидуален подход при изявени ученици

28.  Задачите „сангаку“ като дидактически ресурс

 

Препоръчваме участие в:

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на естествените числа в 1.-4. клас с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални среди за обучението по математика в 1.-4. клас. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои задачи участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални ресурси за обучението в 1.-4. клас и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 1.-4. клас.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

·        Усъвършенстване на умението за планиране на  подходи и техники за учене и мотивиране на децата/учениците, за реализиране вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозира очакваните резултати

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на геометрични фигури в 1.-4. клас с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални среди за обучението по математика в 1.-4. клас. Методиката е свързана с работа с готови динамични файлове и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на интерактивни методи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои задачи участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални ресурси за обучението по математика и ИТ в 1.-4. клас и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 1.-4. клас.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Изследователски подход в началното математическо образование

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика в 1.-4. клас. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни етапи на изследователския процес. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с ресурси, осигуряващи изследователския подход в обучението в 1.-4. клас и усвояване на методика за използването им в обучението по математика и ИТ.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието по математика и ИТ в 1.-4. клас.

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на решаване на практико-приложни задачи в началното училище с използване на дигитални ресурси

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика в 1.-4. клас. Част от задачите са от тип Pisa. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на интерактивни методи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални ресурси, свързани с формиране на умения за решаване на практико-приложни задачи в началното училище и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 1.-4. клас.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Подготовка за онлайн състезания

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика в 1.-4. клас и теми от минали онлайн състезания. Методиката е свързана с работа с готови продукти, модифицирането им, намиране на решения на задачи с посочена точност. Акцент се поставя врху всички дейности по участието в онлайн състезания. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с регламент на онлайн състезания за ученици от 1.-4. клас.

·        Запознаване с дигитални ресурси за подготовка за онлайн състезания в 1.-4. клас и  методика за подготовка за успешно участие в тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 1.-4. клас.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ , http://vivacognita.org/,

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Развитие на дигитална компетентност

АНОТАЦИЯ: В курса се използват учебни среди за обучението по математика. Някои от тях са разработени по европейски проект KeyCoMath, който е окачествен от Европейската комисия като "success story". Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи и интерактивни методи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3. Един час от дистанционното обучение е уебинар.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси за обучението и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 1.-4. клас.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

·        Развитие на умение за партниране с други педагогически специалисти.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Развитие на ключови компетентности в обучението по математика и ИТ

АНОТАЦИЯ: В курса се използват материали за обучението по математика, насочени към формиране на ключови компетентности. Някои от материалите са разработени по европейски проект KeyCoMath, който е окачествен от Европейската комисия като "success story". Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, формиране на умения за преобразуване на ресурси с акцент – развитие на още една компетентност чрез обучението по математика. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3. Един час от дистанционното обучение е уебинар.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси и усвояване на методика за организиране на обучението с тях, с акцент формиране на ключови компетентности.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с образованието по математика и ИТ.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност за развитие на ключови компетентности в обучението по математика и ИТ чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

·        Развитие на умение за партниране с други педагогически специалисти.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Изучаване на математика и ИТ чрез изкуство

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика и ИТ. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи и интерактивни методи на обучение. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3. Курсът е подходящ за начални учители, учители по математика, ИТ, ИИ, технологии и предприемачество.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, ориентирани към образованието по математика и ИТ.

·        Формиране на умение за подготовка на бинарен урок.

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

·        Развитие на умение за партниране с други педагогически специалисти.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на решаване на практико-приложни задачи с използване на дигитални ресурси

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика. Някои от задачите са от тип Pisa. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси  усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието по математика и ИТ.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Изследователски подход в математическото образование

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на числови множества в 5. и 6. клас  с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика в 5. и 6. клас. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални ресурси за обучението в 5. и 6. клас и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 5. и 6. клас.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на геометрични фигури в 5. и 6. клас  с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика в 5.  и 6. клас. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални ресурси за обучението в 5.  и 6. клас и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 5.  и 6. клас.

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на геометрични тела в 5. и 6. клас  с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика в 5. и 6. клас. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални ресурси за обучението по стереометрия в 5. и 6. клас  и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 5. и 6. клас.

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на еднаквости с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието по математика и ИТ.

·        Развитие на умения за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на окръжност с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по математика в 8. клас. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на интерактивни методи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални ресурси за обучението в 8. клас и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Запознаване с дигитални ресурси за пропедевтика на еднаквостите.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието в 8. клас.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на линейна и квадратна функция с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални ресурси за обучението по математика и ИТ. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието по математика и ИТ.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на тригонометрични функции с динамични конструкции

АНОТАЦИЯ: В курса се използват виртуални учебни среди за обучението по математика и ИТ. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси и  усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието по математика и ИТ.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Методика на изучаване на стереометрия с динамични конструкции

 

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по стереометрия и ИТ. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифицирането им, потапяне в изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи на обучение. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои теми участниците ще разполагат с манипулативи. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнение е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с дигитални образователни ресурси и усвояване на методика за организиране на обучението с тях.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към образованието по математика и ИТ.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност в изследователски стил чрез съчетаване на класически средства и динамични конструкции, реализирани със специализиран софтуер.

·        Развитие на пространственото въображение

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Въведение в GeoGebra

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по стереометрия и ИТ. Методиката е свързана с работа с готови продукти, модифицирането им и създаване на собствени конструкции. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнение е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Формиране на основни знания и умения за работа с динамичен софтуер GeoGebra.

·        Формиране на умение за модифициране на готови файлове.

·        Запознаване с  дигитални образователни ресурси, разработени с GeoGebra.

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали и динамични ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Въведение в Скрач (Scratch) 

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени виртуални учебни среди за обучението по информатика, ИТ и математика. Методиката е свързана със създаване на собствени продукти и модифициране на създадени. Специализираният математически софтуер, който се използва, е безплатен. Съотношението лекциии:упражнение е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова, Монка Коцева

 

 

ЦЕЛИ:

·        Формиране на основни знания и умения за работа с динамичен софтуер Скрач (Scratch) .

·        Формиране на умение за модифициране на готови файлове.

·        Запознаване с  дигитални образователни ресурси, разработени с Скрач (Scratch) .

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали и динамични ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Оценяването по математика и ИТ

АНОТАЦИЯ: Представят се различни видове и системи за проверка и оценка в образованието по математика и ИТ. Анализират се трудности и начини за преодоляване на специфични проверки и оценки като на резултати от групова работа, проектна работа, някои състезания.

Акцент се поставя върху самопроверката, самооценката, взаимопроверката и взаимооценката.. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с  иновативни методи за оценяване на резултатите от обучението, за изграждане на умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване

·        Формиране на знания и умения за организиране на самопроверка и взаимопроверка, включително с дигитални ресурси.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на ресурси, свързани с динамични конструкции и ориентирани към оценяването в образованието по математика и ИТ.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 

 

 


ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Представяне на добра практика по математика и ИТ

АНОТАЦИЯ: Представят се трудности и типични грешки при устно или писмено представяне на добра практика. Предоставят се описани добри практики, включително представящи внедряване на изследователския подход в образованието по математика и ИТ, както и използване на дигитални ресурси за организиране на обучението. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3. Два часа от дистанционното обучение са уебинар.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова и екип

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с  модели за описване на добра практика.

·        Усъвършенстване на уменията за устно и писмено представяне на добра практика.

·        Формиране на умение за оценка на описание на добра практика.

·        Развитие на умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на добри практики в образованието.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

·        участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·        присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

·        дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Подготовка за математически състезания  2.-4. клас

 

АНОТАЦИЯКурсът е ориентиран към усвояване на методи за решаване на задачи, които се срещат в тестовите математически състезания за 2.-4. клас с по-високо ниво на трудност и с критичен времеви фактор (напр. Черноризец Храбър, Иван Салабашев, Австралийско математическо състезание, азиатски математически състезания). Методиката е свързана с усвояване методите за решаване на типове често срещащи се задачи и практически упражнения.

Засегнати теми: ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ, КОЛКО ПЪТИ Е БРОЕНО, СТЪПКА ПО СТЪПКА, ПРЕБРОЯВАНЕ НА  ПОЛИОМИНА И ПОЛИАМОНДИ, МАГИЧЕСКИ И ПОЛУМАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ, ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ, ПЪРВОАПРИЛСКИ ЗАДАЧИ, ПРИНЦИП НА КОЛЧЕТАТА, КАЛЕНДАР, ЦИФРОВИ РЕБУСИ И ДР.

Съотношението лекции:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОР: доц. д-р Ивайло Кортезов

 

 

ЦЕЛИ:

·        Запознаване с основни типове задачи, срещащи се в тестовите математически състезания за 2.-4. клас, съдържащи сравнително голям брой задачи за кратко време.

·        Формиране на знания и умения за подготовка и организиране на учебна дейност върху споменатите типове задачи.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

 ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ1

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Комбинаторни задачи в състезателните теми по математика 8.-10. клас

АНОТАЦИЯКурсът е ориентиран към усвояване на методи за решаване на някои видове състезателни задачи по комбинаторика в 8.-10. клас.

Засегнати теми: ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ, ДВОЙНО БРОЕНЕ, ПРИНЦИП ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ, СУБФАКТОРИЕЛ, ЧИСЛА НА КАТАЛАН, ГРАФИ И ОЦВЕТЯВАНИЯ, ЧИСЛА НА РЕМЗИ, ТУРНИРИ, ИНВАРИАНТИ И МОНОВАРИАНТИ, ПРИМЕР+ОЦЕНКА, ПРЕБРОЯВАНЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДНАКВОСТ. 

ЦЕЛИ:        Запознаване с основни видове комбинаторни задачи в математическите състезания за 8.-10. Клас и методика на решаването им.

ЛЕКТОР: доц. д-р Ивайло Кортезов

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

 ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·        удовлетвореност от обучението

·        прилагане на придобити умения

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ1

 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Въведение в изследователски подход в математическото образование за незрящи

АНОТАЦИЯ: В курса се използват разработени педагогически средства за незрящи, подкрепящи изучаването на математика в изследователски стил. За съчетаване на материални и виртуални средства при организиране на изследователската работа по някои задачи участниците ще разполагат с манипулативи. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ЛЕКТОРИ: проф. Тони Чехларова, Елиза Петрова, Монка Коцева

 

ЦЕЛИ:

·         Запознаване с педагогически средства за обучението по математика за незрящи.

·         Формиране на знания и умения за организиране на учебна дейност в изследователски стил за незрящи.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

тематичен курс - присъствено обучение (8 часа) и дистанционно обучение (8 часа)

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

·         удовлетвореност от обучението

·         прилагане на придобити умения

·         участие в дейности на образователна мрежа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа

 

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ:

·         присъствено обучение: печатни материали, манипулативи, ресурси в http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

дистанционно обучение: виртуална образователна среда в сайт http://www.math.bas.bg/omi/course/ 

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Интегративни форми на обучение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 15 учители от средния курс

АНОТАЦИЯ: Целите са:

- изграждане (надграждане) на компетенция за индивидуализация на учебния процес при изявени ученици;

-  операционализация на теоретични модели;

- разработване на методически единици.

 

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА: от курсов проект

ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА: сертификат

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 

ТЕМА

ЧАСОВЕ

ФОРМА

1.

Питагорейската школа

2

присъствена

2.

Синтетична компетенция

2

присъствена

3.

Деконтекстуализация

2

присъствена

4.

Технология на внедряване на интегрирано обучение

2

присъствена

5.

Разработване на процедурна матрица по зададена тема

2

задочна

6.

Добри практики

2

задочна

7.

Изготвяне на индикатори за прогрес, линеаризация на спектър за оценка

2

задочна

8.

Разработване на проект за внедряване в педагогическата практика

2

задочна

 

ЛЕКТОР: проф. Борислав Лазаров

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Индивидуален подход при изявени ученици

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)

ЦЕЛЕВА ГРУПА: между 10 и 20 учители от средния курс

АНОТАЦИЯ: Целите са:

- изграждане (надграждане) на компетенция за индивидуализация на учебния процес при изявени ученици;

-  операционализация на теоретични модели;

- разработване на методически единици.

 

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА: от курсов проект

ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА: сертификат

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 

ТЕМА

ЧАСОВЕ

ФОРМА

1.

Сократов стил

2

присъствена

2.

Индивидуална образователна траектория

2

присъствена

3.

Типове интервенция

2

присъствена

4.

Определяща поведението среда

2

присъствена

5.

Разработване на концептуална карта по зададена тема

2

задочна

6.

Разработване на дидактически сценарий върху изготвена концептуална карта по зададена тема

2

задочна

7.

Изготвяне на индикатори за прогрес, линеаризация на спектър за оценка

2

задочна

8.

Разработване на проект за внедряване в педагогическата практика

2

задочна

 

ЛЕКТОР: проф. Борислав Лазаров.

 

 


 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИМИ-БАН

 

ТЕМА: Задачите „сангаку“ като дидактически ресурс

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 32 часа (12 присъствени и 20 дистанционни).

ЦЕЛЕВА ГРУПА: между 10 и 20 учители от средния курс по някои от предметите математика, информатика, информационни технологии, природни науки, история, изобразително изкуство.

АНОТАЦИЯ: Целите са:

- изграждане (надграждане) на знания, умения и нагласа за прилагане на интегриран подход при изявени ученици;

-  запознаване с една уникална форма на синтез между изследователски търсения, религиозни и естетически норми, утвърдени през вековете;

- разработване на методически единици на основата на задачи „сангаку“.

 

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА: от курсов проект

ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА: сертификат

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 

ТЕМА

ЧАСОВЕ

ФОРМА

1.

Периодът Еду и изследванията върху традиционната японска математика

2

присъствена

2.

Приносът на ИМИ-БАН 

2

присъствена

3.

Интегративни теми на основата на задачи „сангаку“ 

4

присъствена

4.

Примери

4

присъствена

5.

Разработване на дидактически сценарии с приложение на задачи „сангаку“ 

8

задочна

6.

Приложения на системи за компютърна алгебра и динамична геометрия при изследователски-ориентирано обучение на основата на задачи „сангаку“ 

8

Задочна

 

7.

Разработка на курсов проект

4

Задочна

 

ЛЕКТОР: проф. Борислав Лазаров.

 

 

 

 

Всеки от тези курсове е с продължителност 16 часа, от които 8 часа присъствено и 8 часа дистанционно  обучение. Цена за един курс: 96 лв.

 

При организиране на обучение от училище се прави отстъпка в цената, като е възможно  отделянето на подгрупа от учители от начален курс.

 

 

Ще се обявят на адрес

http://www.math.bas.bg/omi/course/