Тема на месец Март 2017


Нека а е положително число, което ще играе ролята на параметър. Да разгледаме трите параболи, зададени с уравненията y=x2, y=(x-a)2, y=(x+a)2. Нека върховете на тези параболи са съответно точките O, B, A.

Пресечните точки на параболите означаваме съответно с C, D, E. Намерете стойност на параметъра a, за която:

Задача 1. Триъгълникът CDE е равностранен;
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 1.15

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. Ъгъл CЕD е прав;
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 0.67

Задача 3. Ъгъл CЕD е равен на 30 градуса;
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 2.49

Задача 4. Радиусът на описаната около трапеца ABDC окръжност е равен на 2;
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 1.62

Задача 5. Периметърът на триъгълника CDE e два пъти по-голям от периметъра на триъгълника ODC.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 2.99