Тема на месец Февруари 2017


Даден е правоъгълник ABCD. Точките E и F са съответно от страните AB и AD.

Задача 1. Нека AB = 6 cm и AD = 5 cm.
а) Какъв е най-малкият възможен периметър на триъгълника AEF, ако е известно, че ъгълът < ECF = 20°?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 5.62

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) Какво е най-голямото възможно лице на триъгълника AEF, ако е известно, че ъгълът < EC F= 30°?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 2.757

Задача 2. Нека AB = 4 cm, AD =3 cm и ъгълът < ECF = 35°.
a) Каква е най-голямата стойност на периметъра на триъгълника ECF?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 11.872

б) Каква е най-малката стойност на частното на лицата на триъгълниците СЕF и AEF?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 3.045

Задача 3. Нека AB = AD = 5 cm. Намерете стойност на ъгъла < ECF, по-малка от 80°, за която периметърът на триъгълника AEF не се променя при движение на точката E.
Запишете отговора с точност до един градус.
Верен отговор 45