Viva Математика 1216 - 7 и 8 кл


Задача 1
Намерете лицето на фигурата, ако дължината на страната на малкото квадратче е 1 см.
z1k78_MC1612.gif
Запишете в cm2 с точност до десетите
Верен отговор 15

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Какъв е най-малкият брой кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи правоъгълен паралелепипед?
z2k78_MC1612.gif

Задача 3
Колко са точките на снимката?
z3k78_MC1612.gif
Запишете с точност до десет броя.
Верен отговор 221

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Най-малката височина на триъгълник с дължини на страните 15,3 cm, 7 cm и 14,8 cm е дълга:
запишете в cm с точност до стотните
Верен отговор 6.68

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Окръжността k(A, r =7,3cm) с отбелязана точка Т върху нея се търкаля върху окръжността p(O, r =7,3 cm) и след една пълна обиколка около нея се връща в изходното положение. Намерете дължината на пътя, изминат от точка Т .
Запишете в сантиметри с точност до десетите.
Верен отговор 116.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Параболичен фар за кола има диаметър 16 cm и дълбочина 6 cm. На какво разстояние от дъното на фара трябва да се намира крушката, за да се получи успореден сноп светлинни лъчи?
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 2.67

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
На езика суахили числата 1, 4, 9, 24, 27, 50, 159 и 724 се превеждат като ”ishirini na nne”, “moja”, “tisa”, “hamsini”, “mia moja hamsini na tisa”, “nne”, “mia saba ishirini na nne”, “ishirini na saba” като наименованията на числата на суахили са дадени в разбъркан ред.
Кое е числото „mia nne hamsini na moja”?
541

415

521

451 ← верен отговор

251

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Три коли се намират на петия, двадесетия и тридесетия километър на една магистрала. Колите се движат в една и съща посока съответно със скорости 130 км/ч, 85 км/ч и 70 км/ч. Колко дълъг е участъкът от магистралата, в който най-бързата кола се намира между другите две?
(За начало и край на участъка приемаме момента, в който две от колите се намират една до друга на магистралата. )
Запишете в км с точност до стотните.
Верен отговор 10.84

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Намерете максималния обем на тялото, което може да се получи при въртенето на равнобедрен триъгълник с периметър 21,78 cm около основата му.
Запишете в cm3 с точност до десетите
Верен отговор 338.1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
В правоъгълна координатна система е разположен правоъгълник АВСD, като АВ е върху абсцисната ос, точката С е върху ъглополовящата на първи квадрант, а точката D – върху окръжност с център N (14; 4) и точка от окръжността M(17,5; 4). Намерете минималния периметър на АВСD.
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 21

Помощен файл във формат GeoGebra.