Viva Математика 1016 - 11кл


Задача 1
Кое от числата е делител на 5217?
Можете да посочите повече от един отговор
47 ← верен отговор

111 ← верен отговор

141 ← верен отговор


Задача 2
Колко са слънчогледовите семки в тази пита? (централната част на питата е изрязана)
z2k11.gif
по-малко от 500

между 500 и 1000 ← верен отговор

повече от 1000

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
За кои от посочените стойности на а уравнението sin x + cos x = a има решения?
Можете да посочите повече от един отговор
a = -1,9

a = -1,1 ← верен отговор

a = 0,15 ← верен отговор

a = 1,4 ← верен отговор

a = 1,5

a = 2,1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
За страните a и b на правоъгълник е изпълнено равенството . Намерете отношението
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 1.62

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Най-голямата стойност на е:
по-малка или равна на 1,5

между 1,5 и 1,6 ← верен отговор

по-голяма или равна на 1,6


Задача 6
От кръг с радиус 5 dm трябва да се изреже развивка, от която да се направи правилна триъгълна призма без капак. Един вариант е представен на фигурата. Намерете максималния обем на призмата.
z6k11.gif
Запишете в dm3 с точност до стотните.
Верен отговор 35.51

Задача 7
Точка O е връх на ъгъл с градусна мярка 28 градуса. Точките A и B са от едното рамо на ъгъла и OA = 11 cm и OB = 20 cm. Точките C и D са краища на отсечка, която се движи по другото рамо на ъгъла. Намерете минималната възможна обиколка на четириъгълника ABCD, ако
a) DC = 4 cm
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 28.08

б) DC = 37 cm
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 78.5

Задача 8
Намерете радиуса на отвора на фунийка с форма на прав кръгов конус, който е с минимална околна повърхнина и има обем:
а) 3000 cm3
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 12.65

б) 7000 cm3
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 16.78