Viva Математика 1016 - 10кл


Задача 1
Кое от числата е делител на 4726?
Можете да посочите повече от един отговор
4

34 ← верен отговор

278 ← верен отговор


Задача 2
Колко са птиците на снимката?
z2k10.gif
по-малко от 400

между 400 и 900 ← верен отговор

повече от 900

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Решете уравнението
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 1.37

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
За две от страните a и b на равнобедрен триъгълник е изпълнено . Триъгълникът може да има ъгъл с градусна мярка:
Можете да посочите повече от един отговор
36° ← верен отговор

60°

72° ← верен отговор

108° ← верен отговор

120°

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Най-голямата стойност на е:
по-малка или равна на 1,4

между 1,4 и 1,7 ← верен отговор

по-голяма или равна на 1,7


Задача 6
От кръг с радиус 5 dm трябва да се изреже развивка, от която да се направи правилна шестоъгълна призма без капак. Един вариант е показан на фигурата. Намерете максималния обем на призмата.
z6k10.gif
Запишете в dm3 с точност до стотните.
Верен отговор 52.79

Задача 7
Точката A е връх на ъгъл с градусна мярка 22°. Точките B и C са от различни рамена на ъгъла и BC = 35 cm. Намерете:
a) максималната възможна обиколка на триъгълник ABC
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 218.43

б) максималното възможно лице на триъгълник ABC
Запишете в cm2 с точност до стотните.
Верен отговор 1575.52

Задача 8
Намерете максималния възможен обем на фунийка с форма на прав кръгов конус с лице на околната повърхнина:
а) 200 cm2
Запишете в cm3 с точност до десетите.
Верен отговор 330

б) 700 cm2
Запишете в cm3 с точност до десетите.
Верен отговор 2160.9