Viva Математика 1016 - 9кл


Задача 1
Кое от числата е делител на 4876?
Можете да посочите повече от един отговор
23 ← верен отговор

53 ← верен отговор

212 ← верен отговор


Задача 2
Колко хóра има на снимката?
z2k9.gif
по-малко от 200

между 200 и 600 ← верен отговор

повече от 600

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Решете уравнението
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 0.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Точката C от отсечката AB е такава, че . Намерете отношението
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 1.62

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Най-голямата стойност на
e:
по-малка или равна на 1,2

между 1,2 и 1,3 ← верен отговор

по-голяма или равна на 1,3


Задача 6
От кръг с радиус 5 dm трябва да се изреже развивка, от която да се направи кутия без капак с форма на правилна четириъгълна призма. Един вариант на изрязване е показан на фигурата. Намерете максималния обем на кутията.
z6k9.gif
Запишете в dm3 с точност до стотните.
Верен отговор 45.83

Задача 7
Точката O е връх на ъгъл с градусна мярка 44°. Точката A е от едното рамо на ъгъла и OA = 10 cm. Точките B и C са краища на отсечка, която се движи по другото рамо на ъгъла. Намерете минималната обиколка на триъгълник ABC, ако:
а) BC = 7 cm
Запишете в cm с точност до хилядните.
Верен отговор 22.557

б) BC = 11 cm
Запишете в cm с точност до хилядните.
Верен отговор 28.721

Задача 8
Намерете максималния обем на фунийка с форма на прав кръгов конус с лице на околната повърхнина:
а) 600 cm2
Запишете в cm3 с точност до десетите.
Верен отговор 1714.8

б) 1500 cm2
Запишете в cm3 с точност до десетите.
Верен отговор 6778.2