Тема на месец Септември 2016


Пътят на точката T

Задача 1. Нека А е фиксирана точка от окръжността k. За всяка точка М от k означаваме с T пресечната точка на допирателната t към k в точка М и перпендикулярната към нея права a, минаваща през А. Намерете дължината на пътя, изминат от точката T при една обиколка на М по окръжността, ако радиусът на окръжността k е:
а) 4,5 cm
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 36

Помощен файл във формат GeoGebra.


б) 7,2 cm
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 57.6

Задача 2. Окръжността k(A, r =17,2 cm) с отбелязана точка Т върху нея се търкаля върху окръжността p(O, r =17,2 cm) и след една пълна обиколка около нея се връща в изходното положение. Намерете:
а) дължината на пътя, изминат от точка Т
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 275.2

Помощен файл във формат GeoGebra.


б) лицето на областта, която описва отсечката OT при движението на k около p.
Запишете в cm2 с точност до десетите
Верен отговор 5576.5

Задача 3. Нека C е точка от окръжност с диаметър 2r. Средата M на отсечка TT1=4r прави пълна обиколка на окръжността, като през цялото време точката C лежи на TT1. Намерете лицето на областта, която описва отсечката TT1, ако r =10,23 cm.
Запишете в cm2 с точност до стотните
Верен отговор 1972.66

Помощен файл във формат GeoGebra.