Тема на месец Май 2016


Кошница с пренебрежимо малък размер е закрепена на кол, който е опрян на стена.
    image
Задача 1. Колът с дължина 7,28 m започва да се плъзга до падането му върху земята, перпендикулярно на стената. Колко метра е преодоляла закрепената кошница при движението на кола, ако закрепването й е:
а) в средата на кола
запишете с точност до стотните
Верен отговор 5.72

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) на два метра от горния връх на кола
запишете с точност до стотните
Верен отговор 6.01

в) в горния връх на кола?
запишете с точност до стотните
Верен отговор 7.28

Задача 2. Колът с дължина 9,5 m започва да се плъзга до опирането му в камък на 8 m от стената. Колко метра е преодоляла закрепената кошница при движението на кола, ако закрепването й е:
а) в средата на кола
запишете с точност до стотните
Верен отговор 4.75

б) на два метра от горния връх на кола?
запишете с точност до стотните
Верен отговор 4.04