Viva Математика 0416- 11 и 12 кл


Задача 1
Стойността на tg78° е:
по-малка или равна на 4,6

по-голяма от 4,6 и по-малка от 5 ← верен отговор

по-голяма или равна на 5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете обиколката на фигурата, ако дължината на отсечката AB е 1 cm.
z2k1112_1604.gif
Запишете в cm с точност до стотните
Верен отговор 50.95

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
От продадените на 17 март ядки и семена в магазин 147 kg са орехи, 293 kg – фъстъци, 21 kg – тиквено семе и 320 kg – слънчогледово семе. Колко процента от продадените в този ден ядки и семена са тиквено семе?
Запишете с точност до стотните, без да поставяте символ за процент
Верен отговор 2.69

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
За да бъде едно стълбище удобно и безопасно, стъпалата му трябва да са еднакви и да е изпълнено правилото 2h + d = 63 cm, където h е височината на стъпалото, d е ширината на стъпалото, а 63 cm е дължината на една нормална крачка. В една многоетажна сграда с височина на етажа 3,16 m (включително тавана) искането е стъпалата да са с височина 15,8 cm. Колко метра е дължината на начупената линия на стълбището между два последователни етажа?
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 9.44

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Намерете най-големия остатък от делението на 2k+1 на 7, където k е естествено число.

Задача 6
За кои от посочените стойности на а системата image има решения?
Можете да посочите повече от един отговор
a = -7,5

a = -4 ← верен отговор

a = 0 ← верен отговор

a = 1,3 ← верен отговор

a = 9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
На чертежа ABCD е правоъгълник (AB>BC), а триъгълник DEC е равностранен. Точката F е пресечната точка на BD и ЕС. Намерете стойността на AB:BC, за която лицето на триъгълник DFC е четири пъти по-голямо от лицето на триъгълник ВFC.
z7k1112_1604.gif
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 2.3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Намерете разликата в лицата на оцветената в червено и оцветената в зелено част от композицията, ако дължината на страната на най-големия от квадратите е 17 mm.
z8k1112_1604.gif
Запишете в mm2
Верен отговор 289

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
На чертежа са построени три полукръга, като за диаметрите им е известно, че АВ=60 cm, BH=AT. Точките H и T са от отсечката AB. При каква стойност на BH отношението на лицето на оцветената в червено към лицето на оцветената в жълто част е 4:1?
z9k789101112.gif
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 36.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От парче плат с форма на правилен седмоъгълник трябва да се изреже равностранен триъгълник с максимално лице. Колко квадратни сантиметра е лицето на изрязаното парче, ако дължината на страната на седмоъгълника е 25 cm?
Запишете в cm2 с точност до десетите
Верен отговор 963.9

Помощен файл във формат GeoGebra.