Viva Математика 1215- 10 кл


Задача 1
Вярно е, че
cos73° ≤ 0,3 ← верен отговор

0,3 < cos73° < 0,8

0,8 ≤ cos73° ≤ 1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Ако А(-5,2; -2,47) и В(8,6; 4), дължината на отсечката AB е:
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 15.24

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко са на брой четирицифрените числа, на които „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“?

Задача 4
Най-малкото решение на уравнението x3 - 3,6x2 + 3,96x - 1,296 = 0
Запишете в кв.см с точност до стотните
Верен отговор 0.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Да се намери най-малкото естествено число a, за което неравенството няма решение.

Задача 6
Двете фигури могат да бъдат първообраз и образ при еднократно прилагане на:
z6_k10_1215.gif
Можете да посочите повече от един отговор
транслация ← верен отговор

осева симетрия

централна симетрия

ротация

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Измеренията a и b ( a > b ) на правоъгълник са такива, че b : a = a : (b + a). Намерете частното b : a.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 0.62

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Даден е триъгълник АВС със страни АВ=4 см, BС=СА=3 см. Построен е кръг с диаметър АВ. Намерете лицето на частта от триъгълника АВС, която е извън кръга.
Запишете отговора в кв.см с точност до стотните
Верен отговор 0.05

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Таблицата трябва да се допълни така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки от цветовете жълт, зелен, син, червен.
z9_k10_1215.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Жълто кръгче може да има в поле
A1 ← верен отговор

A3 ← верен отговор

Б4 ← верен отговор

B2 ← верен отговор

B3 ← верен отговор

Г1 ← верен отговор

Г2 ← верен отговор

Г3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Изправена вертикално цилиндрична консервна кутия с радиус на основата 7 см и височина 27 см е запълнена с течност до 2/3 от височината й. Каква ще е височината на равнището на течността, ако сложим консервната кутия да лежи хоризонтално?
Запишете в сантиметри с точност до десетите
Верен отговор 8.9

Помощен файл във формат GeoGebra.