Viva Математика 1215- 7 кл


Задача 1
Коя от фигурите на картинката има най-голямо лице?
z1_k7_1215.gif
червената

синята

жълтата ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Фигурата:
z2_k7_1215.gif
е успоредник

е трапец

не е нито успоредник, нито трапец ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Да се намери най-голямото трицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“ му.

Задача 4
Охлюв, гущер и паяк се изкачват по каменна стена, която е висока 10 метра. През деня охлювът се изкачва с 5 метра, а през нощта се спуска 2 метра. През деня гущерът се изкачва скорост 4 метра, а през нощта се спуска 1 метър. През деня паякът се изкачва 3 метра, а през нощта стои неподвижен. Кой първи ще достигне горната част на стената?
охлювът ← верен отговор

гущерът

паякът

охлювът, гущерът и паякът ще стигнат едновременно

не може да се прецени

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Лицето на шестоъгълника е:
z5_k7_1215.gif

Задача 6
Всеки ред по трите направления на куба 3х3х3, както е показано на картинката, съдържа по едно кубче от цвят. Какъв е цветът на централното кубче?
z6_k7_1215.gif
жълт

син ← верен отговор

червен

не може да се определи


Задача 7
Още колко паркетиращи плочки трябва да се оцветят в лилаво, за да е оцветена в лилаво 75% от композицията?
z7_k7_1215.gif

Задача 8
Мими помни, че телефонният номер на приятелката й се записва с цифрите 6, 7, 7, 8, 8, 9 и 9; че е четно число, между двете цифри 7 има точно една друга цифра, между двете цифри 8 има точно 3 други цифри и между двете цифри 9 има точно три други цифри, а цифрата 6 е по-близо до края на номера, отколкото до началото. Кой е телефонният номер на приятелката на Мими?
Запиши отговора, без да оставяш празно място между цифрите
Верен отговор 9787968

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Два кола са забити на 7 м един от друг в ливада с трева. Те са свързани с въже с дължина 11 м. Стопанинът на едно козле го вързал за въжето подвижно така, че да може да се движи по цялата му дължина. Каква площ може да опасе козлето?
Запиши в кв. м с точност до стотните
Верен отговор 73.31

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Таблицата трябва да се допълни така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки от цветовете жълт, зелен, син, лилав.
z10_k7_1215.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Зелено кръгче може да има в поле
A1 ← верен отговор

A3 ← верен отговор

A4 ← верен отговор

B1

B3 ← верен отговор

B4 ← верен отговор

Г1 ← верен отговор

Г4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.