Тема на месец Юли 2015


Задача 1. Кораб се намира в точка А и плава на запад. Друг кораб се намира в точка В и плава на юг. Траекториите на движението на корабите се пресичат в точката С. Да се намери най-малкото разстояние между двата кораба, ако:
а) те се движат с една и съща скорост, а разстоянията АС и ВС са равни съответно на 9 морски мили и 7 морски мили;
Запишете в морски мили, с точност до хилядни
Верен отговор 1.414

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) те се движат с една и съща скорост, а разстоянията АС и ВС са равни съответно на 8 морски мили и 11 морски мили;
Запишете в морски мили, с точност до хилядни
Верен отговор 2.121

в) единият кораб се движи 2 пъти по-бързо от другия, а разстоянията АС и ВС са равни на 10 морски мили.
Запишете в морски мили, с точност до хилядни
Верен отговор 4.472

Задача 2. В точките А и В, на разстояние 10 морски мили един от друг, се намират два кораба. Корабите се движат по праволинейни траектории, които сключват с правата АВ ъгли съответно 46º и 76º. Да се намери най-малкото разстояние между двата кораба, ако:
а) те се движат с една и съща скорост;
Запишете в морски мили, с точност до хилядни
Верен отговор 2.588

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) скоростта на кораба в А е 1,5 пъти по-голяма от скоростта на кораба в В.
Запишете в морски мили, с точност до хилядни
Верен отговор 0.844