Тема на месец Май 2015


От правоъгълен лист ламарина с върхове ABCD чрез двукратно изрязване по права линия се отстраняват две парчета. Изрязването започва от връх D и двата разреза са направени така, че изрязаните триъгълници ADE и DFC да имат еднакво тегло. На картинката по-долу оставащата след изрязването част е оцветена.Каква е големината (измерена в градуси) на ъгъл EDF, ако общото тегло на изрязаните парчета е 35 % от теглото на целия лист ламарина, AD = 3 метра и
а) AB = 7 метра
tm0515_01.gif
Запиши с точност до стотните
Верен отговор 42.23

б) AB = 10 метра
Запиши с точност до стотните
Верен отговор 34.61

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2. От правоъгълен лист ламарина с върхове ABCD чрез двукратно изрязане по права линия се отстраняват две парчета. Изрязването започва от връх D и двата разреза са направени така, че ъгъл FDC е равен на ъгъл ADE. На картинката по-долу оставащата след изрязването част е оцветена. Нека ламарината има размери AB = 4 метра и AD = 3 метра.
a) Каква е дължината в метри на разреза DE, ако теглото на останалото след изрязването парче ламарина е 30% от теглото на целия лист ламарина?
tm0515_02.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 3.61

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) Под какъв ъгъл (измерен в градуси) трябва да се направят двата разреза, така че теглото на останалото след изрязването парче ламарина да е 50% от теглото на целия лист ламарина?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 25.64

в) Каква е големината (измерена в градуси) на ъгъл EDF, ако теглото на останалото след изрязването парче ламарина е една осма от теглото на целия лист ламарина?
запиши с точност до стотните
Верен отговор 9.46