Viva Математика 2403 - 9 клас


Задача 1
Пресметнете израза с точност до стотните
Верен отговор 0.5

Задача 2
Кое от следните числа има най-голям брой различни прости делители.
2310 ← верен отговор

4199

13653

18887

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко на брой са точките в равнината, чиито координати (x,y) са цели неотрицателни числа, за които са изпълнени неравенствата y ≤ 2x и y + x ≤ 12 ?

Задача 4
За триъгълника АВС е известно, че дължината на страната АВ е 10 cm, страната ВС е 6 cm, a радиусът на описаната около триъгълника окръжност е 7 cm. Каква е най-голямата възможна дължината на страната АС?
z4k9.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 13.23

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Кръговете с центрове в точките А, В и С имат съответно радиуси 4 cm, 4 cm и 5 cm и всеки от тях се допира до другите два. Намерете лицето на НЕпокритата от тези кръгове част от триъгълника АВС.
z5k9.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 2.97

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
За правоъгълника ABCD е известно, че има страни, успоредни на координатните оси, точка D има координати (0; 3), а точка В е от окръжност с център в О(0; 0) и радиус 3 cm. Какво е най-голямото възможно лице на такъв правоъгълник?
z6k9.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 11.69

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Даден е триъгълник с върхове в точките А(0; 0), В(8; 0) и С(-4; 5). Отсечките РС и ВQ се допират до дъга от окръжност с център в точка А и радиус 1,5 . Каква е градусната мярка на по-големия от двата ъгъла <РСВ и <QВС?
z7k9.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 15.17

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Намерете лицето на общата част на четириъгълника ABCD и четириъгълника, чиито върхове са симетричните на точките A, B, C и D спрямо ординатната ос.
z8k9.gif

Задача 9
Даден е квадрат ABCD с върхове в точките А(0; 0), В(5; 0), С(5; 5) и D(0; 5). Построени са всички точки с целочислени координати (i; j), където 0≤i≤5, 0≤j≤5 . За триъгълник е известно, че върховете му са върху страните на квадрата. Колко е най-големият брой точки, които могат да се съдържат във вътрешността на триъгълника (без да са върху страните на триъгълника)?
z9k9.gif

Задача 10
В точка С(20; 22) има източник на вредно и проникващо излъчване. При преминаване през препятствие във формата на два слепени кръгови сегмента (виж чертежа), силата на излъчването намалява в зависимост от дължината на изминатия от лъчите път в препятствието. Намерете точка от препятствието, в която излъчването е най-слабо.
z10k9.gif
Запишете сумата от координатите на тази точка с точност до десетите
Верен отговор 1.6

Помощен файл във формат GeoGebra.