Viva Математика 2403 - 6 клас


Задача 1
Вярно е, че:
2,173 < 10

10 ≤ 2,173 ≤ 11 ← верен отговор

2,173 > 11

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Оцветената в синьо част от фигурата е:
z2k6.gif
по-малка от 47% от фигурата ← верен отговор

равна на 47% от фигурата

по-голяма от 47% от фигурата.

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Най-малко от дадените числа е:


← верен отговор


Задача 4
Колко са успоредниците, на които най-малко половината е зелена?
z4k6.gif

Задача 5
Пребройте ромбовете.
z5k6.gif

Задача 6
Най-малко колко малки червени триъгълничета трябва да добавите към червената фигура, че да се получи трапец?
z6k6.gif

Задача 7
Четиридесет и девет точки с целочислени координати са разположени в равнината, както е показано на фигурата със зелените точки. Сред тях са избрани три точки A, B и C така, че ъгъл ABC да е с възможно най-малка, но различна от 0, градусна мярка. Намерете мярката на ъгъл АВС с точност до стотните.
z7k6.gif

Задача 8
Намерете лицето на общата част на четириъгълника ABCD и четириъгълника, чиито върхове са симетричните на точките A, B, C и D спрямо началото на координатната система.
z8k6.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 42.19

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Разполагате с пет зарчета, всяко от които е едно от петте правилни тела. Тетраедърът има четири стени, със записани съответно числа от 1 до 4, кубът има 6 стени със записани числа от 1 до 6, октаедърът има 8 стени със записани числа от 1 до 8, додекаедърът има 12 стени със записани числа от 1 до 12 и икосаедърът има 20 стени със записани числа от 1 до 20. По колко начина може да се получи сбор 8 при еднократно хвърляне на тези пет зарчета?
z9k6.gif

Задача 10
От четвъртинка на кръг с радиус 10,25 cm изрежете правилен петоъгълник с най-голямо лице. Запишете лицето на получения правилен петоъгълник в cm2 с точност до десетите.