Viva Математика 2403 - 5 клас


Задача 1
Коя от фигурите на картината има най-голямо лице?
z1k5.gif
червената

зелената

жълтата ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
На всяка отсечка е посочено времето в минути, за което тя може да бъде измината. За колко минути най-малко може да се стигне от точка A до точка B?
z2k5.gif

Задача 3
Най-голямо от дадените числа е:


3,2 ← верен отговор


Задача 4
Оцветената в синьо част от фигурата е:
z4k5.gif
по-малка от 71% от фигурата

равна на 71% от фигурата

по-голяма от 71% от фигурата. ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Пребройте четириъгълниците.
z5k5.gif

Задача 6
Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите към лилавата фигура, че да се получи квадрат?
z6k5.gif

Задача 7
Тридесет и шест точки са разположени в квадратна мрежа, както е показано на фигурата със сините точки. Сред тях са избрани три точки A, B и C така, че ъгъл ABC да е с възможно най-малка, но различна от 0, градусна мярка. Намерете мярката на ъгъл АВС с точност до стотните.
z7k5.gif

Задача 8
Колко са триъгълниците, на които най-малко половината е зелена?
z8k5.gif

Задача 9
Разполагате с пет зарчета, всяко от които е едно от петте правилни тела. Тетраедърът има четири стени, със записани съответно числа от 1 до 4, кубът има 6 стени със записани числа от 1 до 6, октаедърът има 8 стени със записани числа от 1 до 8, додекаедърът има 12 стени със записани числа от 1 до 12 и икосаедърът има 20 стени със записани числа от 1 до 20. По колко начина може да се получи сбор 8 при еднократно хвърляне на тези пет зарчета?
z9k5.gif

Задача 10
С колелата на Цезар кодираме тайна информация така: ако след завъртане на малкото колело буква "а" е срещу буква "Г" от голямото колело, думата "тайна" се кодира с "ХГМРГ". След подходящо завъртане на колелата на Цезар, с "ЯЕЬАГ" е кодирана думата:
дърво

кълбо

крило ← верен отговор

масло

зърно

Помощен файл във формат GeoGebra.