Viva Математика 2403 - 4 клас


Задача 1
Кой от триъгълниците е равнобедрен тъпоъгълен?
z1k4.gif
ABC

ABD ← верен отговор

ACD

BCD

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
На всяка отсечка е посочено времето в минути, за което тя може да бъде измината. За колко минути най-малко може да се стигне от точка A до точка B?
z2k4.gif

Задача 3
С абак са представени числата 0, 1, 5 и 47.

Кое число е изобразено с абака долу?

Задача 4
В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят числа, които нямат в записа си цифрата 5, в оградената от синята окръжност – нечетни числа, от червената окръжност – числа, които са по-големи от 3000. Кое число трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z4k4.gif
7511

3473 ← верен отговор

6734

2987

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Пребройте правоъгълниците.
z5k4.gif

Задача 6
Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите към лилавата фигура, че да се получи квадрат?
z6k4.gif

Задача 7
Пребройте четириъгълниците.
z7k4.gif

Задача 8
Колко са триъгълниците, на които най-малко половината е зелена?
z8k4.gif

Задача 9
Разполагате с пет зарчета, всяко от които е едно от петте правилни тела. Тетраедърът има четири стени, със записани съответно числа от 1 до 4, кубът има 6 стени със записани числа от 1 до 6, октаедърът има 8 стени със записани числа от 1 до 8, додекаедърът има 12 стени със записани числа от 1 до 12 и икосаедърът има 20 стени със записани числа от 1 до 20. По колко начина може да се получи сбор 7 при еднократно хвърляне на тези пет зарчета?
z9k4.gif

Задача 10
С колелата на Цезар кодираме тайна информация така: ако след завъртане на малкото колело буква "а" е срещу буква "Г" от голямото колело, думата "тайна" се кодира с "ХГМРГ". След подходящо завъртане на колелата на Цезар, с "ДЛШЯЛ" е кодирана думата:
лайка

чайка

чанта ← верен отговор

четка

манта

мента

Помощен файл във формат GeoGebra.