Viva Математика 2310 - 10 клас


Задача 1
За естествените числа m и n е известно, че са по-малки или равни на 35 и че На колко е равна тяхната сума?

Задача 2
Намерете най-малкото и най-голямото естествени числа, за които e изпълнено неравенството . Запишете сумата на тези две числа?

Задача 3
Намерете естествено число n, за което числата съвпадат поне до 10-татa цифра след десетичната запетая.

Задача 4
Даден е полукръг с диаметър 8 cm. Страната АВ на правоъгълник АВСD лежи на диаметъра, а точките С и D са на окръжността. Известно е, че страната ВС на правоъгълника e 3 cm. Намерете лицето на правоъгълника.
z4k10.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 15.87

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Даден е триъгълник с върхове в точките А(0; 0), В(6; 0) и С(3; 4). Каква е дължината на окръжността, минаваща през центровете на външно вписаните в този триъгълник окръжности?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 39.27

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Параметърът p приема стойности между 0 и 10. Намерете стойност на p , за която системата

има точно три решения.
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Дадени са точките U(- 2; 4), V(3; 1), W(5; 2) и X(4; 6). Правоъгълникът ABCD е такъв, че точка V лежи на страната АВ, точка W лежи на страната ВС, точка X лежи на страната CD и точка U e от страната DA. Какъв е най-големият възможен периметър на такъв правоъгълник?
z7k10.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 24.74

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
За правоъгълника АВСD е известно, че съдържа точка Р, разстоянието от която до А, В и С е съответно 3, 4 и 5 см. Какво е най-голямото възможно лице на такъв правоъгълник?
z8k10.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 31.97

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е триъгълник ABC със страни AB = 7 cm, BC = 4,12 cm и AC = 7,21 cm. Краищата на отсечка DE лежат върху контура на триъгълника. Коя е минималната дължина на DE, при която DE разделя лицето на триъгълника на две равни части?
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 2.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Даден е правилен седмоъгълник със страна 24,4 cm и отсечка с дължина 18,2 cm. В средата на отсечката има остър резец. Движим отсечката така, че краищата й да са постоянно на страните на правилния седмоъгълник. При такова движение резецът изрязва част от краищата му. Намерете лицето на фигурата, която остава от правилния седмоъгълник, след една пълна обиколка на отсечката по страните му.
z10k10.gif
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 1903.3

Помощен файл във формат GeoGebra.