Viva Математика 0415- 7 кл


Задача 1
В таблицата са представени данните за най-високата и най-ниската температура за три денонощия.
22 януари 23 януари 24 януари
Най-висока температура -2°
Най-ниска температура -3° -3°

В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
22 януари ← верен отговор

23 януари

24 януари

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
В кое от полетата трябва да се постави зелен триъгълник?
z2_k3_7.gif
А4

Б2

Б4

В2

В3

Г1

друго ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Запишете лицето на фигурата, която е обединение на пет правилни многоъгълника. (малкото квадратче е с дължина на страната 1 см).
z3_k6.gif
Запишете в кв. см с точност до десетите
Верен отговор 84.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Собственик купил за ресторанта си от два вида чинии – малки и големи, за които платил общо 59 лева. Една малка чиния струва 6.50 лв., а една голяма – 11 лв. Колко чинии може да е купил собственикът?
Можете да посочите повече от един отговор
6

7 ← верен отговор

8

9

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Още колко триъгълничета трябва да оцветиш в зелено, за да са оцветени в зелено 66,(6)% от фигурата?
z5_k3_7.gif
Запишете
Верен отговор 8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Преместете червените точки така, че да се получи развивка на правоъгълен паралелепипед. За получената развивка запишете дължината на MN.
z6_k5_7.gif
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 3.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Триъгълникът ABC с координати на върховете A(2;3), B(1;-4), C(-5;-3) е:
Можете да посочите повече от един отговор
остроъгълен ← верен отговор

правоъгълен

тъпоъгълен

равнобедрен

разностранен ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Фигурата може да се построи с един замах, т.е. без да се вдига моливът и без да се повтаря линия. От коя точка може да започне построяването й с един замах?
z8_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената ← верен отговор

синята

зелената ← верен отговор

жълтата

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е квадрат ABCD. Точките E и F съответно на страните AB и BC са такива, че <ADE = <FDC = α. При коя стойност на α лицето на триъгълника DEF е равно на една трета от лицето на квадрата ABCD?
z9_k5_7.gif
Запишете в градуси
Верен отговор 30

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
С червения правоъгълник са покрити три квадратчета от числовата таблица. Ако едното покрито число е 35, сборът на трите покрити числа може да е:
z10_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
75 ← верен отговор

85

95

102 ← верен отговор

105 ← верен отговор

108 ← верен отговор

135 ← верен отговор

165

Помощен файл във формат GeoGebra.