Viva Математика 2303 - 11 и 12 клас


Задача 1
Пребройте правоъгълните паралелепипеди в конструкцията от единични кубчета 1×2×4.
z1k1112.gif

Задача 2
За коя стойност на параметъра a сумата от трите реални корена на уравнението
(a - x)(x - 3)(x - 7) = 6
е равна на 12,5?
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 2.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко на брой са точките P(x ;y) в равнината, чиито координати x и y са цели положителни числа, за които са изпълнени неравенствата
x + y < 10, y - x < 4 и 3y - (x - 3)2 > 0?

Задача 4
Даден е трапец с върхове в точките А(0 ; 0), В(0 ; 8), С(7 ; 4) и D(3 ; 4). Намерете точка Р от страната ВС, за която лицaта на триъгълниците АВР и РСD са равни. Пресметнете радиуса на вписаната в триъгълника АРD окръжност.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 1.47

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Двадесет и пет точки с целочислени координати са разположени в равнината, както е показано на фигурата със сините точки. Сред тях са избрани три точки A, B и C така, че градусната мярка на ъгъл ABC да е възможно най-малка, но различна от 0. Намерете мярката на ъгъл АВС с точност до стотните.
z5k1112.gif

Задача 6
На плоско стъкло в рамка с форма на правилен двадесетоъгълник със страна 10 сm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните - движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен във връх на рамката, каква е максималната площ, която може да бъде почистена?
Запишете отговора в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 1680.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Триъгълник има за върхове точките А(4; 0; 0), В(0; 4; 0) и С(0; 0; 4). Намерете лицето на онази част от триъгълника, която се съдържа в кълбото с център в точка О(0; 0; 0) и радиус 3.
Запишете отговора с точност до десетите.
Верен отговор 10.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Работилница сглобява два вида кутии (К1 и К2) от предварително доставени дървени плоскости - заготовки. При сглобяването се използват два типа планки (П1 и П2).

Планки П1 и П2
За сглобяването на една кутия от вида К1 са необходими 12 планки от тип П1 и 4 планки от тип П2 . За кутия от вида К2 са необходими 4 планки от тип П1 и 7 планки от тип П2. В склада на работилницата в момента има 370 планки от тип П1 и 240 планки от тип П2. Какъв е най-големият общ брой кутии от двата вида, които работилницата може да произведе с тези ресурси?

Задача 9
Кое е най-голямото естествено число k, за което има k последователни нечетни естествени числа 2a + 1, 2a + 3,…,2a + (2k - 1), , чиято сума е равна на 2023?

Задача 10
Кое е числото a, съответстващо на намереното в предната задача естествено число k?