Viva Математика 2303 - 10 клас


Задача 1
Пребройте призмите в конструкцията.
z1k10.gif

Задача 2
Намерете сумата от решенията на уравнението
(2-x)(x-3)(x-7)=6
Запишете отговора с точност до десети.
Верен отговор 12

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко на брой са точките P(x ;y) в равнината, чиито координати x и y са цели положителни числа, за които са изпълнени неравенствата
x + y < 10, y - x < 4 и 10y - 2x > 0?

Задача 4
Даден е триъгълник с върхове в точките А(0 ; 0), В(8 ; 0) и С(3 ; 6). Точка D е такава точка извън триъгълника, че АD = 5 и DВ = 4. Намерете дължината на ъглополовящата на ъгъл ADC в триъгълник ADC.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 5.51

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Двадесет и пет точки с целочислени координати са разположени в равнината, както е показано на фигурата със сините точки. Сред тях са избрани три точки A, B и C така, че градусната мярка на ъгъл ABC да е възможно най-малка, но различна от 0. Намерете мярката на ъгъл АВС с точност до стотните.
z5k10.gif

Задача 6
На плоско стъкло в рамка с форма на правилен двадесетоъгълник със страна 10 сm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните - движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен във връх на рамката, каква е максималната площ, която може да бъде почистена?
Запишете отговора в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 1680.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
За триъгълник АВС с лице 13 см2 е известно, че ъглите при върховете А и В са 60 и 70 градуса. Намерете радиуса на външно вписаната в триъгълника окръжност, която се допира външно до страната ВС и до продълженията на страните АВ и АС.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 4.79

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Даден е трапец с върхове в точките А(0 ; 0), В(0 ; 8), С(7 ; 4) и D(3 ; 4). Намерете точка Р от страната ВС, за която лицaта на триъгълниците АВР и РСD са равни. Пресметнете лицето на триъгълника АРD.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 13.33

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Работилница сглобява два вида кутии (К1 и К2) от предварително доставени дървени плоскости - заготовки. При сглобяването се използват два типа планки (П1 и П2).

Планки П1 и П2
За сглобяването на една кутия от вида К1 са необходими 12 планки от тип П1 и 4 планки от тип П2 . За кутия от вида К2 са необходими 4 планки от тип П1 и 5 планки от тип П2. В склада на работилницата в момента има 360 планки от тип П1 и 230 планки от тип П2. Какъв е най-големият общ брой кутии от двата вида, които работилницата може да произведе с тези ресурси?

Задача 10
Кое е най-голямото нечетно число k, за което има k последователни естествени числа n,n +1,n+2,…,n+(k-1), чиято сума е равна на 105?