Viva Математика 1222 - 11 и 12 клас


Задача 1
Вярно е, че
cos18° ≤ 0,35

0,35 < cos18° < 0,51

0,51 ≤ cos18° ≤ 1 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Квадрат бил разделен на a × a малки квадратчета. Във върховете на всяко от малките квадратчета била сложена точка. След това квадратът бил разделен на b × b малки квадрата. Отново във върховете била сложена по една точка. След това преброили точките, които се виждали. Колко е броят им, ако a=6, а b=9?
Верен отговор 133

Задача 3
Запишете с точност до десетите абсцисата на центъра на централната симетрия, при която двете фигури са първообраз и образ.
z3k1112.gif

Задача 4
Намерете сумата от корените на уравнението
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 0.609

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Точките А, В и С са зададени с координатите си: А(0; 0), В(3; 0) и С(2; 1). Намерете дължината на радиуса на външно-вписаната в триъгълника окръжност, допираща се до отсечката АС и продължението на страните ВА и ВС.
z5k1112.gif
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 1.377

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Камион се движи от град А за град В със скорост 90 километра в час. На връщане, до половината от пътя, се движил със скорост 80 километра в час, а останалата половина – със скорост 70 километра в час. С каква средна скорост се е движил камионът през целия път?
Запишете отговора в км/ч с точност до стотните.
Верен отговор 81.62

Задача 7
Ако лицето на повърхнината на икосаедър е 800 кв. ед., намерете обема му.
z7k1112.gif
Запишете в куб ед. с точност до цялата част.
Верен отговор 1937

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Дадени са точките A(0; 0) и В(4; 0). Намерете лицето на фигурата, заградена от точките М, за които .
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 7.07

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даденa е точка А(0; 0) и две окръжности k1 с център в В(8; 0) и радиус 1 и k2 с център в точка С(6; 6) и радиус 1. Намерете радиуса на окръжност, която минава през точката А и до която окръжностите k1 и k2 се допират вътрешно.
z9k1112.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 5.07

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От правоъгълен лист дебела хартия с дължина 6 dm и ширина 4 dm сe изрязват части, както е показано на фигура 1, където личи, коя е по-дългата и коя – по-късата страна на правоъгълника. Чрез сгъване по пунктираните отсечки се получава правоъгълна кутия с капак (фигура 2). Ако се знае, че височината t на кутията е равна на от по-късата страна на основата, какъв е обемът на кутията?

Фигура 1

Фигура 2
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 3.638