Viva Математика 1222 - 10 клас


Задача 1
Вярно е, че
sin18° ≤ 0,35 ← верен отговор

0,35 < sin18° < 0,51

0,51 ≤ sin18° ≤ 1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Когато увеличили с 3 единици дължината на ръба на куб, обемът му се увеличил с 369063 кубични единици. Запишете дължината на ръба на началния куб.

Задача 3
Запишете с точност до десетите абсцисата на центъра на централната симетрия, при която двете фигури са първообраз и образ.
z3k10.gif

Задача 4
В коя от посочените стойности на x изразът |x-2|(1+ |x-5|)2има най-малка стойност?
x = 1,8

x = 2,246 ← верен отговор

x = 4,901

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Точките А, В и С са зададени с координатите си: А(0; 0), В(3; 0) и С(1; 1). Намерете дължината на радиуса на външно-вписаната в триъгълника окръжност, допираща се до отсечката ВС и продължението на страните АВ и АС.
z5k10.gif
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 1.377

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Камион се движи от град А за град В със скорост 90 километра в час. По обратния път се движи със скорост 70 километра в час. С каква средна скорост се е движил камионът през целия път?
Запишете отговора в км/ч с точност до стотните.
Верен отговор 78.75

Задача 7
Ако лицето на повърхнината на додекаедър е 5000 кв. ед., намерете обема му.
z7k10.gif
Запишете в куб ед. с точност до цялата част
Верен отговор 28881

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Намерете сумата от най-малкия и най-големия корен на уравнението
|x-2| |x-5|3=7
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 7.98

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Дадени са две точки А(0; 0) и В(8; 0), както и окръжност k с център в точка С(6; 10) и радиус 1. Намерете радиуса на окръжност, която минава през точките А и В и до която окръжността k се допира вътрешно.
z9k10.gif
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 6.395

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От правоъгълен лист дебела хартия с дължина 6 dm и ширина 4 dm сe изрязват части, както е показано на фигура 1. Чрез сгъване по пунктираните отсечки се получава правоъгълна кутия с капак (фигура 2). Какъв следва да е размерът t на изрязването, така че обемът на кутията да е 3,5 dm3 и височината t да е възможно най-малка?

Фигура 1

Фигура 2
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 0.437

Помощен файл във формат GeoGebra.