Viva Математика 0415- 5 кл


Задача 1
В таблицата са представени данните за най-високата и най-ниската температура за три денонощия.
25 юли 26 юли 27 юли
Най-висока температура 17,5° 20,9° 31,3°
Най-ниска температура 5,4° 9,8° 25,9°

В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
25 юли ← верен отговор

26 юли

27 юли

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
В кое от полетата трябва да се постави син кръг?
z2_k3_7.gif
А1

Б1 ← верен отговор

Б4

В2

В3

Г1

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Запишете лицето на четириъгълника в кв. см.(малкото квадратче е с дължина на страната 1 см).
z3_k5.gif
Запишете лицето
Верен отговор 28

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Собственик купил за ресторанта си от два вида чинии – малки и големи, за които платил общо 59 лева. Една малка чиния струва 6.50 лв., а една голяма – 11 лв. Колко чинии може да е купил собственикът?
Можете да посочите повече от един отговор
6

7 ← верен отговор

8

9

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Още колко триъгълничета трябва да оцветиш в зелено, за да са оцветени в зелено две трети от фигурата?
z5_k3_7.gif
Запишете
Верен отговор 8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Преместете червените точки така, че да се получи развивка на правоъгълен паралелепипед. За получената развивка запишете дължината на MN.
z6_k5_7.gif
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 3.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Триъгълникът ABC е:
z7_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
остроъгълен ← верен отговор

правоъгълен

тъпоъгълен

равнобедрен

разностранен ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Фигурата може да се построи с един замах, т.е. без да се вдига моливът и без да се повтаря линия. От коя точка може да започне построяването й с един замах?
z8_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената ← верен отговор

синята

зелената ← верен отговор

жълтата

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е квадрат ABCD. Точките E и F съответно на страните AB и BC са такива, че <ADE = <FDC = α. При коя стойност на α лицето на триъгълника DEF е равно на една трета от лицето на квадрата ABCD?
z9_k5_7.gif
Запишете в градуси
Верен отговор 30

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
С червения правоъгълник са покрити три квадратчета от числовата таблица. Ако едното покрито число е 27, сборът на трите покрити числа може да е:
z10_k3_7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
44

51 ← верен отговор

78 ← верен отговор

81 ← верен отговор

84 ← верен отговор

91

111 ← верен отговор

114

Помощен файл във формат GeoGebra.