Viva Математика 1222 - 9 клас


Задача 1
Намерете обиколката на триъгълника ABC с координати на върховете A(2,3;2), B(-1,5;5), C(-2,8;1).
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 14.2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Когато увеличили с 2 единици дължината на ръба на куб, обемът му се увеличил с 730808 кубични единици. Запишете дължината на ръба на началния куб.

Задача 3
Запишете с точност до десетите абсцисата на центъра на централната симетрия, при която двете фигури са първообраз и образ.
z3k9.gif

Задача 4
В коя от посочените стойности на x изразът 3|2x-4|+x3-10 има най-голяма стойност?
x = -2,47

x = 0 ← верен отговор

x = 2,19

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Точките А, В и С са зададени с координатите си : А(3; 0), В(0; 2) и С(-1; -3). Намерете дължината на радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 1.24

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Камион се движи от град А за град В със скорост 90 километра в час. По обратния път се движи със скорост 70 километра в час. С каква средна скорост се е движил камионът през целия път?
Запишете отговора в км/ч с точност до стотните.
Верен отговор 78.75

Задача 7
Ако обемът на икосаедър е 15000 куб. ед., намерете лицето на повърхнината му.
z7k9.gif
Запишете в кв. ед. с точност до цялата част
Верен отговор 3131

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Върховете на трапец са разположени в точките А(0; 0), В(6; 0), С(5; 6) и D(2; 6). Намерете такава вътрешна за трапеца точка Р, че лицето на триъгълника АВР да е равно на лицето на триъгълника СDР и, освен това, лицата на триъгълниците ВСР и DАР също да са равни. На колко е равно произведението на координатите на точка Р?
z8k9.gif
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 6.33

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Дадени са две точки А(0; 0) и В(8; 0), както и окръжност с център в точка С(6; 10) и радиус 1. Намерете радиуса на окръжност, която минава през точките А и В и се допира външно до дадената окръжност
z9k9.gif
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 5.52

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От правоъгълен лист дебела хартия с дължина 6 dm и ширина 4 dm сe изрязват части, както е показано на фигура 1. Чрез сгъване по пунктираните отсечки се получава правоъгълна кутия с капак (фигура 2). Какъв следва да е размерът t на изрязването, така че обемът на кутията да е 3,5 dm3 и височината t да е възможно най-малка?

Фигура 1

Фигура 2
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 0.437

Помощен файл във формат GeoGebra.