Viva Математика 1222 - 8 клас


Задача 1
Коя е 50-тата цифра след десетичната запетая в десетичния запис на обикновената дроб ?
Верен отговор 1

Задача 2
Точките А, В и С са зададени с координатите си : А(-4; -2), В(12,5; 4) и С(2,7; 6). Намерете първата координата на медицентъра на триъгълник ABC.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 3.73

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко процента от фигурата са оцветени в синьо?
z3k8.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 44.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Отбележетe кои от следните твърдения са верни за числата А=6061 и В=6160
А > 20 В ← верен отговор

А = 20 В

А < 20 В

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Точките А, В и С са зададени с координатите си : А(3; 0), В(0; 2) и С(-1; -3). Намерете дължината на окръжността, минаваща през тези точки.
z5k8.gif
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 16.99

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Камион се движи от град А за град В със скорост 100 илометра в час. По обратния път се движи със скорост 80 километра в час. С каква средна скорост се е движил камионът през целия път?
Запишете отговора в км/ч с точност до стотните.
Верен отговор 88.89

Задача 7
Ако обемът на додекаедър е 10 000 куб. ед., намерете лицето на повърхнината му.
z7k8.gif
Запишете в кв. ед. с точност до цялата част
Верен отговор 2465

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Върховете на трапец са разположени в точките А(0; 0), В(6; 0), С(5; 3) и D(2; 3). Намерете такава вътрешна за трапеца точка Р, че лицето на триъгълника АВР да е равно на лицето на триъгълника СDР и, освен това, лицата на триъгълниците ВСР и DАР също да са равни. На колко е равна сумата от координатите на точка Р?
z8k8.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 4.17

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Дадени са отсечките АB и CD, които лежат на една права, нямат общи точки и имат съответно дължини 3,43 см и 6,24 см. Правоъгълникът EFGH е построен така, че продълженията на две негови срещуположни страни минават през А и В, а продълженията на другите му две страни – през C и D. Ако правоъгълникът EFGH е квадрат, каква е дължината на страната му?
z9k8.gif
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 3.01

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От правоъгълен лист дебела хартия с дължина 6 dm и ширина 4 dm са изрязани части, както е показано на фигура 1. Чрез сгъване по пунктираните отсечки се получава правоъгълна кутия с капак (фигура 2). За коя стойност на t кутията има максимален възможен обем?

Фигура 1

Фигура 2
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 0.78

Помощен файл във формат GeoGebra.