Viva Математика 1222 - 7 клас


Задача 1
Коя е 45-тата цифра след десетичната запетая в десетичния запис на обикновената дроб ?
Верен отговор 5

Задача 2
Фигурата
z2k7.gif
е успоредник

е трапец

не е нито успоредник, нито трапец ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко процента от фигурата са оцветени в жълто?
z3k7.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 45.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Отбележете кое от следните твърдения е верно за числата А=3031 и В=3130
А > 10 В ← верен отговор

А = 10 В

А < 10 В

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Точките А, В и С са зададени с координатите си : А(3; 0), В(0; 2) и С(-1; -3). Те определят окръжност, минаваща през тях. Пресметнете лицето на заградения от окръжността кръг.
z5k7.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 22.96

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Камион изминава разстоянието от град А до град В със скорост 80 километра в час. При обратния път се движи със скорост 60 километра в час (защото носи товар и вали дъжд). Каква е средната скорост на движение в двете посоки?
Запишете отговора в км/ч с точност до стотните
Верен отговор 68.57

Задача 7
Отсечките АВ и ВD лежат на една права, (като точката B е между точките A и D) и имат дължина съответно 3,43 см и 6,24 см. Отсечката АD е диаметър на полуокръжност c , по която се движи точка Е. Отсечката BF е перпендикулярна на отсечката АЕ, а отсечката BG е перпендикулярна на DE. Намерете такова положение на точка Е върху полуокръжността c, че фигурата BGEF да е квадрат.
z7k7.gif
Запишете с точност до стотни дължината на страната на този квадрат.
Верен отговор 3.01

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Триъгълник има за върхове точките А(0; 0), В(7,5; 0) и С(2; 6,24). Намерете вътрешна за триъгълника точка Р, за която лицата на триъгълниците АВР, ВСР и САР са равни.
z8k7.gif
Запишете с точност до стотните сумата от координатите на точка Р.
Верен отговор 5.25

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Ако обемът на октаедър е 8000 куб. ед., намерете лицето на повърхнината му.
z9k7.gif
Запишете в кв. ед. с точност до цялата част.
Верен отговор 2288

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От правоъгълен лист дебела хартия с дължина 6 dm и ширина 4 dm са изрязани части, както е показано на фигура 1. Чрез сгъване по пунктираните отсечки се получава правоъгълна кутия с капак (фигура 2). Какъв е най-големият възможен обем на такава кутия?

Фигура 1

Фигура 2
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 4.23

Помощен файл във формат GeoGebra.