Viva Математика 1222 - 6 клас


Задача 1
В таблицата са представени данните за най-високите и най-ниските температури за три денонощия.
24 януари25 януари26 януари
Най-висока температура-3℃3℃16℃
Най-ниска температура-17℃-5℃1℃
В кое от денонощията е отчетена най-голяма температурна разлика?
24 януари

25 януари

26 януари ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете лицето на триъгълник ABC, ако A(-2; -1), B(1,5; 4,3) и C(6,49; 1,43).
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 18.25

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко процента от фигурата са оцветени в червено?
z3k6.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 48.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Колко са отсечките с две червени крайни точки?

Задача 5
Коя е 33-та цифра след десетичната запетая в десетичния запис на обикновената дроб ?
Верен отговор 8

Задача 6
Когато увеличили с 1 единица дължината на ръба на куб, обемът му се увеличил с 40717 кубични единици. Запишете дължината на ръба на дадения куб.

Задача 7
Компютърна система позволява да се проследи броя на продажбите от дадена стока през изминалите дни. Следната картина показва по дни продаденото количество портокали в килограми. Колко килограма портокали може да се очаква, че ще се продадат на 14-я ден?
z7k6.gif

Задача 8
Колко квадратни единици е общата част на петоъгълника KLMNO и четириъгълника ABCD?
z8k6.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 43.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е петоъгълник ABCDE. С един праволинеен разрез, започващ от точката A, петоъгълникът трябва да се разреже на две части с равни лица. Намерете дължината на разреза с точност до стотните.
z9k6.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 24.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
При кликване върху малко квадратче, то и всички квадратчета в неговия ред променят цветността си, т.е. белите стават черни, а черните – бели. След кликване върху едно квадратче Людмила установила, че повече от 45% от квадратчета са черни. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнала Людмила?
z10k6.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A1 ← верен отговор

Б2 ← верен отговор

B3 ← верен отговор

Г4

Д5

Помощен файл във формат GeoGebra.