Viva Математика 0322 - 10 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Пресметнете
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 29.19

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Коя от фигурите има най-голяма обиколка?
z3k10.gif
червената

жълтата ← верен отговор

синята

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Намерете лицето на сечението на червения, синия и зеления многоъгълник.
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 18.2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Кое от числата е произведение на две прости числа?
29869

38807 ← верен отговор

124701


Задача 6
Дадени са окръжностите k с център в точката О(0,0) и радиус 5 и k1 с център в А(2; 0) и радиус 2. Дадена е и точка В(0; 3). Върху окръжността k има две точки С, за които дължината на отсечката СВ е равна на дължината на допирателната от С към k1 . Намерете разстоянието между тези две точки.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 9.68

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
В триъгълник ABC е построена точката М така, че сборът AM+BM+CM е минимален. Ако A(1; 1), B(14; 3), C(3; 7), запишете стойността на сбора AM+BM+CM.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 17.41

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
От правилна шестоъгълна призма с основен ръб a=4,7 cm и височина х cm, където 0 ≤ х ≤ a, е изрязанa правилна шестоъгълна призма, всички ръбове на която са равни на х cm. Намерете максималния възможен обем на полученото тяло.
z8k10.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 103.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е правилен седмоъгълник със страна 27,3 cm и отсечка с дължина 21 cm . В средата на отсечката има остър резец. Движим отсечката така, че краищата й да са постоянно на страните на правилния седмоъгълник. При такова движение резецът изрязва част от краищата му. Намерете лицето на фигурата, която остава от правилния седмоъгълник след една пълна обиколка на отсечката по страните му.
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 2362

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете сумата от корените на уравнениетo
x3+4x2=2x+3
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор -4

Помощен файл във формат GeoGebra.