Viva Математика 0322 - 9 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Пресметнете
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 20.98

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колода карти за игра се състои от 32 карти - по 8 от „цветовете“ спатия, каро, купа и пика. Картите от всеки цвят са номерирани с числата от 1 до 8. От колодата, по случаен начин и без да се вижда числото ѝ, е изтеглена една карта. Вероятността изтеглената карта да е седмица купа или седмица каро е
z3k9.gif
по-голяма от 0,08

равна на 0,08

по-малка от 0,08 ← верен отговор


Задача 4
Намерете лицето на сечението на червения, синия и зеления многоъгълник.
z4k9.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 20.2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Коe от числата e произведение на две прости числа?
3479

4356

3569 ← верен отговор


Задача 6
Дадени са окръжност k (с център в точката О(0; 0) и радиус 5 единици) и две точки А(2; 0) и В(0; 3). Намерете точка С от k , за която сумата от дължините на отсечките АС и ВС е възможно най-малка. Намерете точка D от k , за която сумата от дължините на отсечките АD и ВD е възможно най-голяма. Каква е дължината на отсечката СD ?
z6k9.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 9.85

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
В триъгълник ABC е построена точката М така, че сборът AM+BM+CM е минимален. Ако A(2; 4), B(8; 0), C(6; 7), запишете първата координата на точката M.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 4.82

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
От правилна петоъгълна призма с основен ръб a=4,7 cm и височина х cm, където 0 ≤ х ≤ a, е изрязанa правилна петоъгълна призма, всички ръбове на която са равни на х cm. Намерете максималния възможен обем на полученото тяло.
z8k9.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 68.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е правилен петоъгълник със страна 29 cm и отсечка с дължина 17 cm. В средата на отсечката има остър резец. Движим отсечката така, че краищата й да са постоянно на страните на правилния петоъгълник. При такова движение резецът изрязва част от краищата му. Намерете лицето на фигурата, която остава от правилния петоъгълник след една пълна обиколка на отсечката по страните му.
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 1219.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете разстоянието между най-малкия и най-големия корен на уравнениетo.
x3+4x2=2x+3
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 5.3

Помощен файл във формат GeoGebra.