Viva Математика 0322 - 8 клас


Задача 1
Пребройте отсечките.

Задача 2
Пресметнете
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 5.38

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Коя от фигурите има най-голямо лице?
z3k8.gif
червената

жълтата ← верен отговор

синята

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Намерете лицето на сечението на двата петоъгълника.
z4k8.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 65.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Коe от числата e произведение на две прости числа?
3479

3953 ← верен отговор

4356


Задача 6
Дадени са окръжност k с център в точката О(0; 0) и радиус 5 и точките А(2; 0) и В(0; 3). Точка С се движи по окръжността k. Каква е най-голямата възможна стойност на сбора АС+ВС?
z6k8.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 14.02

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
В триъгълник ABC е построена точката М така, че сборът AM+BM+CM е минимален. Ако A(0; 0), B(11; 0), C(7; 5), запишете първата координата на точката M.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 6.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
От правоъгълен паралелепипед с размери 9 × 9 × х (в сантиметри), където 0 ≤ х ≤ 9, е изрязана права триъгълна призма с височина х cm и основа равнобедрен правоъгълен триъгълник с бедра, равни на х cm. Намерете максималния възможен обем на полученото тяло.
z8k8.gif
Запишете в cm3 с точност до десетите.
Верен отговор 396.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е правилен шестоъгълник със страна 22,7 cm и отсечка с дължина 21 cm. В средата на отсечката има остър резец. Движим отсечката така, че краищата й да са постоянно на страните на правилния шестоъгълник. При такова движение резецът изрязва част от краищата му. Намерете лицето на фигурата, която остава от правилния шестоъгълник, след една пълна обиколка на отсечката по страните му.
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 992.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете разстоянието между най-малкия и най-големия корен на уравнениетo.
x3+4x2=x+5
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 5.02

Помощен файл във формат GeoGebra.