Viva Математика 1121 - 11 и 12 клас


Задача 1
Колко целочислени решения има неравенството x4 - 7x3 - 3x2 + 63x - 54 < 0?

Задача 2
Отбележете кои от дадените по-долу двойки числа имат общ делител, различен от 1.
Можете да посочите повече от един отговор
4807 и 5083 ← верен отговор

7585 и 9331

3055 и 3913 ← верен отговор


Задача 3
Четириъгълникът ABCD има за върхове точките A(0; 0), B(5; 0), C(7; 4) и D(1; 6). В него е вписан успоредник MNPQ със страни, успоредни на диагоналите на четириъгълника. Най-голямото възможно лице на успоредника е:
z3k1112.gif
Между числата 13,85 и 14,10

Между числата 14,10 и 14,45

Между числата 14,45 и 14,55 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Kривата линия на чертежа е част от графиката на квадратната функция y = -3(x-1)(x-3). Точка А е от ординатната ос с положителна втора координата. С център в А е построен кръг k, който се допира до кривата линия в някоя точка В, чието разположение зависи от мястото на точката А . Намерете такова разположение на точка A, че дължината на отсечката АВ да е 2 см. Запишете с точност до стотни втората координата на точка A.
z4k1112.gif

Задача 5
Дадени са точките А(9; 0), В(- 4,5; - 6) и С(-3; 7.5). Точка М се движи по окръжност с център в точка О(0; 0) и радиус 3 см. Запишете с точност до стотни най-голямата възможна стойност на квадратен корен от произведението на дължините на отсечките МА, МВ и МС.
z5k1112.gif

Задача 6
Точките А(0; 0), В(5; 0) и С(3; 5) са върхове на триъгълника АВС. Намерете такива точки Р от страната АВ, Q от страната ВС и R от страната СА, че периметърът на триъгълника PQR да е възможно най-малък. Запишете с точност до стотни дължината на този най-малък периметър.
z6k1112.gif

Задача 7
Каква е дължината на интервала от стойности на положителния параметър p , за които разстоянието между двата корена на уравнението е между 0 и 3
z7k1112.gif
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 0.16

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
За кои от посоченитепо-долу стойности на числото а системата

има решение?
Можете да посочите повече от един отговор
a = 80

a = 60 ← верен отговор

a = 5 ← верен отговор

a = - 5,5

a = -8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е триъгълник с върхове в точките A(0; 0), B(8; 0), C(3; 6). Намерете с точност до стотни абсцисата на вътрешна за триъгълника точка Х, за която лицата на триъгълниците АВХ, ХВС и АХС се отнасят както 1:2:2 .
z9k1112.gif

Задача 10
Даден е правилен тетраедър ABCD с дължина на страната см. Муха тръгва от връх А и лази по стените АВD и ВСD на тетраедъра с цел да попадне в точка E, която е среда на ръба ВС. Каква е дължината на най-късия път, който трябва да измине мухата?
z10k1112.gif
Запишете отговора с точност до хилядни.
Верен отговор 9.165

Помощен файл във формат GeoGebra.