Viva Математика 1121 - 9 клас


Задача 1
Колко целочислени решения има неравенството 0,6x2 - 0,2x - 3 < 0?

Задача 2
Отбележете кои от двойките числа са взаимно прости (нямат общ делител, различен от 1):
Можете да посочите повече от един отговор
15873 и 31465 ← верен отговор

31465 и 37037

1333 и 1517 ← верен отговор


Задача 3
Четириъгълникът ABCD има за върхове точките A(0; 0), B(5; 0), C(7; 4) и D(1; 6). В него е вписан успоредник MNPQ със страни, успоредни на диагоналите на четириъгълника. Най-голямото възможно лице на успоредника е:
z3k9.gif
Между числата 13,85 и 14,10

Между числата 14,10 и 14,45

Между числата 14,45 и 14,55 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Точка А е произволна точка от кривата линия на чертежа, която е част от графиката на квадратната функция y = -3(x-1)(x-3). Отсечката АВ, с втори край В върху ординатната ос, е перпендикулярна на допирателната към кривата в точка А. Намерете такова положение на точка A в първи квадрант, че дължината h на отсечката АВ да е равна на 2см. Запишете с точност до стотни първата координата на точка A.
z4k9.gif

Задача 5
Дадени са точките А(9;0), В(- 4,5; - 6) и С(-3; 7,5). Точка М се движи по окръжност с център в О(0; 0) и радиус 3 см. Запишете с точност до стотни най-малката възможна стойност на сумата от дължините на отсечките МА, МВ и МС.
z5k9.gif

Задача 6
Точките А(0; 0), В(5; 0) и С(3; 5) са върхове на триъгълник АВС. Точка Р(2; 0) е от страната АВ. Намерете такива точки Q от страната ВС и R от страната СА, че периметърът на триъгълника PQR да е възможно най-малък и запишете с точност до стотни дължината на този периметър.
z6k9.gif

Задача 7
Намерете разстоянието между двата корена на уравнението
z7k9.gif
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 3.63

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
За кои от посочените по-долу стойности на числото а съществуват числа x и y, които са решения на уравненията
Можете да посочите повече от един отговор
a = -17,6

a = -14

a = - 8,8 ← верен отговор

a = 9 ← верен отговор

a = 16,4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е триъгълник с върхове в точките A(0; 0), B(8; 0), C(3; 6). Намерете с точност до хилядните абсцисата на вътрешна за триъгълника точка Х, за която лицата на триъгълниците АВХ, ХВС и АХС са равни.
z9k9.gif

Задача 10
Даден е правилен тетраедър ABCD с дължина на страната см. Муха тръгва от връх А и лази по стените АВD и ВСD на тетраедъра с цел да попадне в точка E, която е среда на ръба ВС. Каква е дължината на най-късия път, който трябва да измине мухата?
z10k9.gif
Запишете отговора с точност до хилядни.
Верен отговор 9.165

Помощен файл във формат GeoGebra.