Viva Математика 1121 - 7 клас


Задача 1
Намерете абсцисата на средата на отсечката AB, ако A(2,1; 8,4) и B(5,3; 1).
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 3.7

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Взаимно прости са числата:
441 и 595

703 и 962

566 и 825 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Запишете коефициента пред най-високата степен на x на многочлена след привеждането му в нормален вид.
Верен отговор 17.4

Задача 4
Два кола са забити на 7 m един от друг в ливада с трева. Те са свързани с въже с дължина 9 m. Стопанинът на едно козле го вързал за въжето подвижно така, че да може да се движи по цялата му дължина. Каква площ може да опасе козлето?
Запиши в m2 с точност до десетите.
Верен отговор 40

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Построени са квадрат със страна a∈(0;4) и кръг с радиус 4 - a. За коя стойност на а лицата на двете фигури са равни?
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 2.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Колко процента от правоъгълника са оцветени в зелено?
z6k7.gif
Запишете с точност до цялата част
Верен отговор 79

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Разстоянието между центровете на квадрат с дължина на страната 50 cm и кръг с радиус 23 cm е 19 cm. Намерете максималната стойност на лицето на общата част на квадрата и кръга.
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 1108.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Tочка М e от дадената крива. Колко е минималното разстояние от точка M до началото O(0,0) на координатната система?
z8k7.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 279.05

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е квадрат ABCD. Точките E и F съответно на страните AB и BC са такива, че <ADE = <FDC = α. При коя стойност на α лицето на триъгълника DEF е равно на една четвърт от лицето на квадрата ABCD?
z9k7.gif
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 35.27

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Ако A(0; 0; 0), B(11; 0; 0), C(8; 11; 0), M(9; 25; 17), намерете обема на пирамидата ABCM.
Запишете в cm3 с точност до десетите.
Верен отговор 342.8

Помощен файл във формат GeoGebra.