Viva Математика 210314 - 11 и 12 клас


Задача 1
Изчислете
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 0.68
За ваше удобство сме предоставили празен файл.

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
С най-малък брой промени на цвета (от бяло в червено) на изброените по-долу квадратчета направете композиция, която има и център на симетрия, и ос на симетрия. Отбележете избраните от вас квадратчета.
z2k1112.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А1

Б1 ← верен отговор

Б3

Б4 ← верен отговор

В1 ← верен отговор

В2

Г3 ← верен отговор

Г4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете лицето на фигурата
z3k1112.gif
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 20.67

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Кое от трите е най-добро приближение на числото π?

Задача 5
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 60 cm и 22 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 350 cm2 от него като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен в средата на една от страните, каква е възможната:
минимална дължина на чистачката
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 14.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 60 cm и 22 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 350 cm2 от него като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен в средата на една от страните, каква е възможната:
максимална дължина на чистачката?
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 31.1

Задача 7
Дадена е окръжност с радиус 1 и с център в началото на координатната система. Нека М е произволна точка от окръжността. Дадени са и две точки А(5; 0) и В(0; 4). Каква е най-малката възможна стойност на AM2 + BM2?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 30.194

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
На колко е равно произведението от реалните корени на уравнението
x7+ x6 - 2x5 - 2x4 - 3x3 - 3x2 + 6x + 6 = 0
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор -3.46
За ваше удобство сме предоставили празен файл.

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Триъгълник има за върхове точките А(0; 0), В(5; 0) и С, като за точка С е известно, че лежи на окръжност с център в P(8; 10) и радиус 2. Каква е най-голямата възможна стойност за отношението r : R, където r е радиусът на вписаната в триъгълника окръжност, а R – радиусът на описаната окръжност?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 0.325

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Правилна шестоъгълна пирамида ABCDEFM има основен ръб 4 cm и височина 7 cm. Намерете лицето на сечението ѝ с равнина, минаваща през върха B и средите на страните AM и CM.
Запишете в cm2 с точност до стотните.
Верен отговор 14.37

Помощен файл във формат GeoGebra.