Viva Математика 210314 - 10 клас


Задача 1
Вярно е, че:


← верен отговор

За ваше удобство сме предоставили празен файл.
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
С най-малък брой промени на цвета (от бяло в червено) на изброените по-долу квадратчета направете композиция с център на симетрия. Отбележете избраните от вас квадратчета.
z2k10.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А1

А4 ← верен отговор

Б3

Б4

В1

В2

В4 ← верен отговор

Г2 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете лицето на фигурата
z3k10.gif
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 8.25

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Кое от трите е най-добро приближение на числото π?

Задача 5
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 52 cm на 37 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 980 cm2 от него като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен във връх на рамката, каква е възможната:
минимална дължина на чистачката?
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 35.3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 52 cm на 37 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 980 cm2 от него като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен във връх на рамката, каква е възможната:
максимална дължина на чистачката?
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 52.1

Задача 7
Дадена е окръжност с радиус 1 и с център в началото на координатната система. Дадени са и две точки А(7; 0) и В(0; 4). Куриер трябва да отиде от точка А до точка В, като попътно мине и през някоя точка M от окръжността.
Каква е дължината на най-късия възможен път за куриера?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 9.7

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
На колко е равно произведението от корените на уравнението
x3 - 2x2 - 3x + 4 = 0
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор -4
За ваше удобство сме предоставили празен файл.

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Триъгълник има за върхове точките А(0; 0), В(5; 0) и С, като за точка С е известно, че лежи на правата през точките Н(6; 0) и Е(0; 8). Каква е най-голямата възможна стойност на отношението r : R, където r е радиусът на вписаната в триъгълника окръжност, а R – радиусът на описаната окръжност?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 0.499

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Дадена е билярдната маса с форма на правилен шестоъгълник ABCDEF (виж фигурата). В точката G(2; 3) е разположена билярдна топка, която може да бъде „изстрелвана“ в различни посоки. При достигане до дадена страна, топката се отразява от нея по обичайния начин - под какъвто ъгъл топката отива към страната, под такъв ъгъл тя се отдалечава от нея. Към коя точка Х от страната AB следва да насочим билярдната топка, ако искаме след последователно отразяване от страните AB и СD топката да попадне в точката Е?
z10k10.gif
Запишете първата координата на точката Х с точност до стотните.
Верен отговор 3.35

Помощен файл във формат GeoGebra.