Viva Математика 210314 - 9 клас


Задача 1
Вярно е, че:


← верен отговор

За ваше удобство сме предоставили празен файл.
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
С най-малък брой промени на цвета (от бяло в червено) на изброените по-долу квадратчета направете композиция с център на симетрия. Отбележете избраните от вас квадратчета.
z2k9.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А1

А3

А4 ← верен отговор

Б3

В1 ← верен отговор

В2

Г2

Г3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете лицето на общата част на трите кръга: с център A(1; 1) и радиус r1=3, с център B(6; 3) и радиус r2=4 и с център C(2; 5) и радиус r3=3,5.
z3k9.gif
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 2.63

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Кое от трите е най-добро приближение на числото π?

Задача 5
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 65 cm на 42 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 330 cm2 от него като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен в средата на голямата страна, каква е възможната:
минимална дължина на чистачката?
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 14.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 65 cm на 42 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 330 cm2 от него като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен в средата на голямата страна, каква е възможната:
максимална дължина на чистачката?
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 47

Задача 7
Дадена е окръжност с радиус 1 и с център в началото на координатната система. Дадени са и две точки А(4; 0) и В(0; 3). Куриер трябва да отиде от точка А до точка В като попътно мине и през някоя точка M от окръжността.
Каква е дължината на най-късия възможен път за куриера?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 5.77

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Учителката по математика завършила онлайн час обучение с думите: „За домашно ще решите петте поредни задачи от сборника, произведението на чиито номера е 1 158 917 760.“
Какъв е поредният номер на първата от тези пет задачи?
Верен отговор 63
За ваше удобство сме предоставили празен файл.

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Триъгълник има за върхове точките А(0; 0), В(5; 0) и С, като за точка С е известно, че лежи на правата през точките Н(8; 0) и Е(0; 20). Каква е най-голямата възможна стойност на отношението r : R, където r е радиусът на вписаната в триъгълника окръжност, а R – радиусът на описаната окръжност?
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 0.387

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Дадена е билярдната маса ABCD с размери 224 mm и 112 mm (виж фигурата). В точката G(6; 7) е разположена билярдна топка, която може да бъде „изстрелвана“ в различни посоки. При достигане до дадена страна, топката се отразява от нея по обичайния начин - под какъвто ъгъл топката отива към страната, под такъв ъгъл тя се отдалечава от нея. Към коя точка Х от страната ВС следва да насочим билярдната топка, ако искаме след последователно отразяване от страните ВС и СD топката да попадне в точката A(0,0)?
z10k9.gif
Запишете втората координата на точката Х с точност до десетите.
Верен отговор 19

Помощен файл във формат GeoGebra.