Viva Математика 210314 - 8 клас


Задача 1
Вярно е, че:
← верен отговорЗа ваше удобство сме предоставили празен файл.
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
С най-малък брой промени на цвета (от бяло в червено) на изброените по-долу квадратчета направете композиция с ос на симетрия. Отбележете избраните от вас квадратчета.
z2k8.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А2 ← верен отговор

А3

А4

Б3

В1

В2

Г2

Г3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете лицето на частта от кръга с център A(1; 2) и радиус r = 4, която е в първи квадрант.
z3k8.gif
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 26.18

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Кое от трите е най-добро приближение на числото π?

Задача 5
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 82 cm и 46 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 760 cm2 от него, като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен в средата на малката страна, каква е възможната:
минимална дължина на чистачката
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 22

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
На плоско стъкло в правоъгълна рамка с размери 82 cm и 46 cm трябва да се постави чистачка, подобна на автомобилните, която да почиства точно 760 cm2 от него, като движението ѝ е „открай-докрай“ и се ограничава само от рамката. Ако единият край е закрепен в средата на малката страна, каква е възможната:
максимална дължина на чистачката?
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 82.1

Задача 7
Дадена е окръжност с радиус 1 и с център в началото на координатната система. Дадени са и две точки А(8; 0) и В(0; 3). Куриер трябва да отиде от точка А до точка В, като попътно мине и през някоя точка M от окръжността.
Каква е дължината на най-късия възможен път за куриера?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 9.72

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Учителката по математика завършила онлайн час обучение с думите: „За домашно ще решите трите поредни задачи от сборника, произведението на чиито номера е 635970.“
Какъв е поредният номер на първата от тези три задачи?
Верен отговор 85
За ваше удобство сме предоставили празен файл.

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Даден е триъгълник АВС със страни АВ = 23, ВС = 32 и СА = 27. Точка М в триъгълника е такава, че ъглите МАВ, МВС и МСА са равни на α.
Запишете ъгъла α с точност до стотни от градуса.
Верен отговор 28.12

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Основата на четириъгълна пирамида ABCDM е квадрат. Намерете лицето на околната повърхнина на пирамидата, ако A(0; 0; 0), B(10; 0; 0), C(10; 10; 0), M(14; 19; 11).
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 328.4

Помощен файл във формат GeoGebra.