Viva Математика 1220 - 9 и 10 клас


Задача 1
Дължините на страните на триъгълника АВС са АВ = 5 cm, ВС = 6 cm и СА = 7 cm. Каква е дължината на ъглополовящата при върха В?
z1k910.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 4.23

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Стойността на израза при a = 2 е :
по-малка или равна на 0.53

по-голяма от 0.53 и по-малка от 0.55 ← верен отговор

по-голяма или равна на 0.55

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Пресметнете частното на числата a = 20202021 и b = 20212020
Запишете с точност до дестите.
Верен отговор 743.3

Задача 4
До коя от номерираните страни на квадратчетата от фигурата може да се долепи ново квадратче със същия размер така, че да се получи развивка на куб?
z4k910.gif
Можете да посочите повече от един отговор
страна 1

страна 2 ← верен отговор

страна 3 ← верен отговор

страна 4 ← верен отговор

страна 5 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Намерете и запишете в полето за отговор най-малкото естествено число n, за което е в сила неравенството .

Задача 6
В съд с форма на конус с диаметър d = 6 дм и височина a = 9 дм има 12 литра вода. С колко сантиметра ще се покачи височината на водния слой след наливане на още 17 литра вода?
z6k910.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 16.04

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Всяко решение (x,y) на системата

където p е реален параметър, може да се разглежда като точка в равнината (с координати x и y). Намерете неотрицателна стойност на параметъра p, за която системата има точно две решения.
Запишете с точност до стотни разстоянието между решенията.
Верен отговор 11.99

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Правата l минава през началото О(0, 0) на координатната система, лежи в първи и трети квадрант и сключва ъгъл 30° с абсцисната ос. Точка А е от окръжност k с център в точка P(10, 3) и радиус 2. Точка В е симетрична на А относно абсцисната ос, а точка С е симетрична на А относно правата l . Какво е възможно най-голямото лице на триъгълника АВС?
z8k910.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 10.33

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Ролка кухненска хартия има диаметър 20 cm. Диаметърът на картонения цилиндър, на който е намотана хартията, е 6 cm. На опаковката е написано, че общата дължина на хартията в ролката е 82,8 метра. Каква е дебелината на хартията в милиметри?
z9k910.gif
Запишете отговора с точност до стотни от милиметъра.
Верен отговор 0.34

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
За триъгълника АВС е известно, че ВС= 3,6 сm, АС= 2,4 сm. Освен това е известно, че ъгълът α между страната АВ и медианата АD от върха А към страната ВС е 30 градуса.
z10k910.gif
Запишете в сантиметри, с точност до стотните, дължината на отсечката АВ.
Верен отговор 3.38

Помощен файл във формат GeoGebra.