Viva Математика 1020 - 10 и 12 клас


Задача 1
Намерете градусната мярка на двустенния ъгъл на тялото с равни ръбове.
Запишете с точност цялата част
Верен отговор 125

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Основата на права призма е трапец, три от страните на който са с равни дължини. Височината на призмата е равна на страната на трапеца, чиято дължина е различна от останалите три. Намерете градусната мярка на острия ъгъл на трапеца, при който призмата има възможно най-голям обем.
Запишете с точност до цялата част.
Верен отговор 45

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Коя е най-голямата стойност на х, за която системата има решение.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 4.61

Задача 4
За триъгълник е известно, че има лице 125 cm2 и че една от страните му е с дължина 14 cm. Какъв е максималният възможен радиус на вписаната в такъв триъгълник окръжност?
Запишете с точност до хилядните.
Верен отговор 4.775

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Даден е триъгълник с върхове в точките А(-2,0), B(3,0) и C(0,2). Множеството от точки в горната полуравнина, от които триъгълникът се вижда под ъгъл 45o се състои от дъги на окръжности. Намерете сумата от дължините на тези дъги.
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 19.47