Viva Математика 1020 - 10 клас


Задача 1
Намерете лицето на повърхнината на тялото, ако ръбовете му са с дължина 2 cm.
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 61.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Основата на права призма е трапец, три от страните на който са с дължини 10 cm. Намерете възможния максимален обем на призмата, ако височината й е равна на страната на трапеца, чиято дължина не е 10 cm.
Запишете в cm3 с точност до цялата част.
Верен отговор 2914

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете решението (x, y, z) на системата:
Запишете стойността на x с точност до стотните.
Верен отговор 1.32

Задача 4
За триъгълник е известно, че има лице 80 cm2 и че една от страните му е с дължина 16 cm. Какъв е максималният възможен радиус на вписаната в такъв триъгълник окръжност?
Запишете с точност до хилядните.
Верен отговор 3.845

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Даден е триъгълник с върхове в точките А(-3,0), B(3,0) и C(0,2). Множеството от точки в първи квадрант, от които триъгълникът се вижда под ъгъл 45o се състои от дъги на окръжности. Намерете сумата от дължините на тези дъги.
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 11