Viva Математика 1020 - 9 клас


Задача 1
Намерете броя на ръбовете на тялото.

Задача 2
Намерете най-голямото решение на уравнението -1,5x4-2x3+11x2+9,5x+1=0.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 2.55

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете лицето на сечението на дадената фигура и образа й при осева симетрия с ос - ординатната ос.
z3k9.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 103.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
За триъгълник е известно, че има лице 12 cm2 и че една от страните му е с дължина 5 cm. Какъв е минималният възможен радиус на описаната около такъв триъгълник окръжност?
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 3.05

Задача 5
Казваме, че отсечката AB се вижда от точката М под ъгъл α, ако . Множеството от точки в равнината, от които отсечката АВ се вижда под даден ъгъл α, се състои от две дъги от окръжности. Намерете сумата от дължините на тези дъги, ако отсечката AB е с дължина 6 cm и ъгъл α = 48o.
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 37.2