Viva Математика 1020 - 8 клас


Задача 1
Намерете броя на ръбовете на тялото.

Задача 2
Намерете максималното възможно лице на трапец, три от страните на който са с дължини 10 cm
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 129.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете лицето на сечението на кръг с център точката A(-2; 4) и радиус 7,4 и образа му при осева симетрия с ос - ординатната ос.
z3k8.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 113.56

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
За триъгълник е известно, че има лице 10 cm2 и че една от страните му е с дължина 5 cm. Какъв е минималният възможен периметър на такъв триъгълник?
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 14.43

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Казваме, че отсечката AB се вижда от точката М под ъгъл α, ако . Геометричното място на точки, от които отсечката АВ се вижда под даден ъгъл α, сe състои от две дъги на окръжности. Намерете сумата от дължините на тези дъги, ако отсечката AB е с дължина 4 cm и ъгъл α = 48o.
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 24.8