Viva Математика 0420 - 11 и 12 клас


Задача 1
Стойността на cos 21° е:
по-малка или равна на 0,5

по-голяма от 0,5 и по-малка от 0,8

по-голяма или равна на 0,8 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл DGR.
z2k1112.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 31.2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Намерете дължината на най-голямата височина на триъгълника ABC, ако A(1; 4), B(8, 2), C(14, 11).
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 10.3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Tочка Р e от графиката на функцията y = (x - 4)4 + 3, лежи в първи квадрант и първата ѝ координата е между 0 и 4. Допирателната към графиката на функцията в точка P и координатните оси заграждат триъгълника ОСВ.
Какво е най-малкото възможно лице на този триъгълник?
Запишете отговора с точност до стотни
Верен отговор 21.28

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Дадени са две окръжности k и k1. Окръжността k е с център в т. О(0,0) и има радиус 5 cm. Окръжността k1 е с център в т. О1(2,2) и има радиус 1 cm. Точка А е от окръжността k1 . Допирателната към k1 в точка А пресича окръжността k в точките В и С. Каква е дължината на отсечката ОА, когато хордата ВС е възможно най-дълга?
z5k1112.gif
Запишете отговора с точност до стотни.
Верен отговор 2.65

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става черно, а черното – бяло. След кликване върху едно квадратче Михаела установила, че получената композиция има ос на симетрия, но няма център на симетрия. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнала Михаела?
z6k1112.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A1

А3 ← верен отговор

В1

В5

Д3 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Колко процента от кръга са оцветени в зелено?
z7k1112.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 18.2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Пръчка с дължина 130 см се използва изцяло след нарязване за изработване на ръбовете на пирамида с равни ръбове. Какъв е най-малкият обем на така получена пирамида?
Запишете в см3 с точност до цялата част.
Верен отговор 662

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Нека А е фиксирана точка от окръжността k. За всяка точка М от k означаваме с T пресечната точка на допирателната t към k в точка М и перпендикулярната към нея права a, минаваща през А. При една обиколка на М по окръжността, точката T очертава крива, наречена кардиоида. Ако радиусът на окръжността k е 24,7 cm, намерете обиколката на тази кардиоида.
z9k1112.gif
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 197.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Във фирма за производство на пластмасови изделия е получена заявка за производство на голям брой съдове с вместимост (обем) 1 литър и с формата на прав кръгов цилиндър (с дъно, но без капак). С цел икономия на материал, производителят иска да направи повърхнината на съда колкото се може по-малка. Какво е отношението на височината на съда към диаметъра му, когато повърхнината му е най-малка?
Запишете като десетична дроб с точност до стотни.
Верен отговор 0.5

Помощен файл във формат GeoGebra.