Viva Математика 0420 - 7 и 8 клас


Задача 1
Коя от трите отсечки е с най-голяма дължина?
z1k78.gif
Червената ← верен отговор

Зелената

Синята

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл DHT.
z2k78.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 27

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Вярно е, че
1,25 < 2,7 ← верен отговор

2,7 ≤ 1,25 ≤ 3

1,25 > 3


Задача 4
Намерете абсцисата на пресечната точка на диагоналите на четириъгълника ABCD с координати на върховете A(1,9; -3,7), B(11; 3), C(6,4; 6,1), D(-4,2; 3,5).
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 5.1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Tочка Р e от дадената крива. Колко е минималното разстояние от точка Р до до началото O(0,0) на координатната система?
z5k78.gif
Запишете отговора с точност до хилядните.
Верен отговор 4.062

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става черно, а черното – бяло. След кликване върху едно квадратче Михаела установила, че получената композиция има ос на симетрия. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнала Михаела?
z6k78.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A4

Б4

Г1 ← верен отговор

Д2 ← верен отговор

Д4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Колко процента от квадрата са оцветени в зелено?
z7k78.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 54.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Пръчка с дължина 150 см се използва изцяло след нарязване за изработване на ръбовете на пирамида с равни ръбове. Какъв е най-големият възможен обем на така получена пирамида?
Запишете в см3 с точност до цялата част.
Верен отговор 1841

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Окръжността k(A, r =11,8 cm) с отбелязана точка М върху нея се търкаля върху окръжността p(O, r =11,8 cm) и след една пълна обиколка около нея се връща в изходното положение, очертавайки крива, наречена кардиоида. Намерете дължината на тази кардиоида.
z9k78.gif
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 188.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Във фирма за производство на пластмасови изделия е получена заявка за производство на голям брой съдове с вместимост (обем) 1 литър и с формата на прав кръгов цилиндър (с дъно, но без капак). С цел икономия на материал, производителят иска да направи повърхнината на съда колкото се може по-малка. Какъв следва да е диаметърът на дъното на съда (в сантиметри), за да бъде повърхнината най-малка?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 13.66

Помощен файл във формат GeoGebra.