Viva Математика 0420 - 5 и 6 клас


Задача 1
Коя от фигурите има най-голяма обиколка?
z1k56.gif
Жълтата

Зелената ← верен отговор

Червената

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Ъгълът между часовата и минутната стрелка в 13ч. 21 мин. е:
Остър ← верен отговор

Прав

Тъп

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Вярно е, че
12.15.23 < 19.25.9 ← верен отговор

12.15.23 = 19.25.9

12.15.23 > 19.25.9


Задача 4

Коя е 30-та цифра след десетичната запетая в десетичния запис на обикновената дроб ?
Верен отговор 3

Задача 5

За записване с кибритени клечки на числата в тази задача се използват арабски цифри и символи за събиране, изваждане и равенство със следния шрифт:

С едно преместване получете израз с възможно най-голяма стойност. Запишете стойността на израза.

Задача 6
При кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става червено, а червеното – бяло. След кликване върху едно квадратче Давид установил, че ако прегъне по черната линия, всеки две квадратчета, които се долепят, ще са с един и същи цвят. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнал Давид?
z6k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A2

Б1 ← верен отговор

Б4 ← верен отговор

В3

Г1

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Най-малко колко малки сини триъгълничета са необходими, за да се допълни фигурата до равностранен триъгълник?
z7k56.gif

Задача 8
Показано е фигурно представяне на първите три триъгълни числа 1; 3; 6. Кое е 25-тото триъгълно число?
z8k56.gif

Задача 9
Даден е четириъгълник с върхове в точките A(0,0), B(9,0), C(6,5), D(2,5). Запишете с точност до стотните абсцисата на вътрешна за четириъгълника точка M, за която лицата на триъгълниците АВM и MСD са равни, както и лицата на триъгълниците АMD и BСM са равни.

Задача 10
Разстоянието между центровете на квадрат с дължина на страната 40 cm и кръг с радиус 18,5 cm е 24 cm. Намерете максималната стойност на лицето на общата част на квадрата и кръга.
Запишете в cm2 с точност до десетите
Верен отговор 396

Помощен файл във формат GeoGebra.