Viva Математика 1219 - 11 и 12 клас


Задача 1
Паметник има форма на правилна деветоъгълна пирамида. На фигурата е показан изглед на паметника отгоре. От кои от точките, които са разположени в равнината на основата на пирамидата, се виждат точно три околни стени на пирамидата?
z1k1112.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A

B ← верен отговор

C

D ← верен отговор

E

F ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл VMH.
z2k1112.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 39.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Коя е последната цифра на стойността на израза 911 + 119?

Задача 4
Изчислете
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 219.65

Задача 5
Намерете дължината на медианата от връх C на триъгълник ABC, ако A(2,3,0), B(6,-3,0) и C(1,2,7).
z5k1112.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 7.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Коя е 60-та цифра след десетичната точка в десетичния запис на дробта ?
Верен отговор 4

Задача 7
Каква е дължината на интервала, в който е валидно неравенството?
Зпишете с точност до стотните.
Верен отговор 3.97

Задача 8
Пресметнете броя на целите положителни числа, които са по-малки от 500 и са кратни на 3 или на 5.
Верен отговор 232

Задача 9
Дадени са окръжност k с център в А(0,0) и радиус 3 см и друга окръжност m с център в В(6,0) и радиус 2. Намерете лицето на фигурата, заградена от точките М, за които допирателната от М към k се отнася към допирателната от М към m както 3:5.
z9k1112.gif
Запишете резултата с точност до см2.
Верен отговор 137

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете възможно най-малката пълна повърхнина на правилна шестоъгълна пирамида с обем 105 cm3.
Запишете в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 140.1

Помощен файл във формат GeoGebra.