Viva Математика 1219 - 9 и 10 клас


Задача 1
Паметник има форма на правилна деветоъгълна пирамида. На фигурата е показан изглед на паметника отгоре. От кои от точките, които са разположени в равнината на основата на пирамидата, се виждат точно три околни стени на пирамидата?
z1k910.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A ← верен отговор

B ← верен отговор

C ← верен отговор

D

E

F

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл VMH.
z2k910.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 53.3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Пресметнете израза и умножете полученото число по π.
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 3.14

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Пресметнете броя на целите положителни числа, които са по-малки от 500 и са кратни на 3 или на 5.
Верен отговор 232

Задача 5
Намерете дължината на медианата от връх C на триъгълник ABC, ако A(5,2,0), B(0,-3,0) и C(1,1,6).
z5k910.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 6.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Какъв е остатъкът при деление на 7 на стойността на израза 911 + 119?
Верен отговор 5

Задача 7
Каква е дължината на интервала, в който е валидно неравенството?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 0.68

Задача 8
Каква е 59-та цифра след десетичната точка в десетичния запис на дробта ?
Верен отговор 4

Задача 9
Дадени са окръжност k с център в А(0,0) и радиус 3 cm и точка В(6,0). Намерете лицето на фигурата, заградена от точките М, за които допирателната от М към k се отнася към МВ както 3:5.
z9k910.gif
Запишете отговора в cm2 с точност до десетите.
Верен отговор 143.6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете възможно най-малката околна повърхнина на правилна шестоъгълна пирамида с обем 258 cm3.
Запишете в cm2c с точност до десетите.
Верен отговор 175.4

Помощен файл във формат GeoGebra.