Viva Математика 1219 - 7 и 8 клас


Задача 1
Паметник има форма на правилна деветоъгълна пирамида. На фигурата е показан изглед на паметника отгоре. От кои от точките, които са разположени в равнината на основата на пирамидата, се виждат точно три околни стени на пирамидата?
z1k78.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A

B

C ← верен отговор

D ← верен отговор

E ← верен отговор

F

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл VGH.
z2k78.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 60.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Изчислете 803+109731,75:425
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 1061.19

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
След кликване върху малко квадратче то променя цветността си, т.е., бялото става черно, а черното – бяло. След кликване върху едно квадратче Ники установил, че може да получи едноцветен правоъгълник 4х1, съставен от еднакви по цвят четири малки квадратчета. Върху кои от посочените квадратчета може да е кликнал Ники?
z4k78.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Б3 ← верен отговор

Б4 ← верен отговор

Б5

В1 ← верен отговор

В2 ← верен отговор

В4

Г4 ← верен отговор

Д2 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Намерете дължината на медианата от връх C на триъгълник ABC, ако A(3,1,0), B(0,3,0) и C(1,0,4).
z5k78.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 4.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Художник нарисувал фигури и отражението им в огледалото, но допуснал грешки. Колко са грешките?
z6k78.gif

Задача 7
Фигурата визуализира равенството (a-b)2 = a2 - 2ab + b2 и b=8,9. На колко е равно (a-b)2
z7k78.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 30.3

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Коя е предпоследната цифра на стойността на 911 + 119?
Верен отговор 0

Задача 9
Дадени са две точки А и В. Известно е, че разстоянието между тях е 8 см. Намерете лицето на фигурата, заградена от точките М, за които е изпълнено съотношението
z9k78.gif
Запишете резултата с точност до см2.
Верен отговор 177

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете възможно най-малката пълна повърхнина на правоъгълен паралелепипед с обем 83cm3, ако единият му ръб е с дължина 5 см.
Запишете в см2 с точност до стотните
Верен отговор 114.69

Помощен файл във формат GeoGebra.